1087042/4540/ΔΕ-Β/21.8.2008

Απαντώντας στην από 21.7.2008 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. 1080097/1434/Α0012/25.7.2008 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με το θέμα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της κατάστασης ιδιωτικών συμφωνητικών που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΑΥΟ ( ΦΕΚ 951/Β΄), με την οποία καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κατάστασης στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση είναι η 20η ημέρα Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και εφόσον αυτή δεν είναι εργάσιμη, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (σχετικές διατάξεις άρθρα 240-246 Αστικού Κώδικα).