Εγκύκλιος ΟΑΕΕ: 114/24.11.2009

1. Γενικά – Διατάξεις
Σύμφωνα με την ειδική διάταξη του Ν.Δ.33/1973, άρθρο 1, είχε οριστεί η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ των ορκωτών λογιστών, οι οποίοι ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ).Με το Π.Δ.226/1992 ιδρύθηκε το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ).
Το ΣΟΕ περιλαμβάνει επίσης και τους επίκουρους, δόκιμους και ασκούμενους ελεγκτές – λογιστές, οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, διότι δεν τους παρέχεται η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά ως βοηθοί – υπάλληλοι των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.
Οι ορκωτοί ελεγκτές που δεν ήταν και ορκωτοί λογιστές και μέλη του ΣΟΛ, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση, η οποία να τους υπαγάγει στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού Οργανισμού, υπάγονταν στην ασφάλιση του τ.Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (τ.ΤΕΒΕ) ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Με το άρθρο 38 του Ν.2733/1999, το ΣΟΕ μετονομάσθηκε σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ΣΟΕΛ), οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Με τη θέσπιση των διατάξεων του Ν.3693/2008 περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.5.2006, συμπληρώθηκε και μεταβλήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό.
Με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 καταργήθηκε το Π.Δ.226/1992, με το οποίο είχε ιδρυθεί το ΣΟΕ.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 957/85/21.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, και οι δύο δηλαδή κατηγορίες ορκωτών, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, διότι για τη συγκεκριμένη προσφορά εργασίας δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν.Δ.33/1973.
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος στις αρμόδιες ΔΟΥ.

2. Οδηγίες προς εκτέλεση
Α. Ορίζεται ότι από 1.9.2008 θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές.
Β. Οι επίκουροι, δόκιμοι και ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές θα παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.