Γενικό έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Ε40/530/10.9.2010

Σε συνέχεια της εγκυκλίου διαταγής 50/7.7.2010 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρέχονται κατωτέρω διευκρινίσεις που αφορούν στην καταχώριση των ασφαλιστικών στοιχειών των επιχορηγούμενων εργαζομένων στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΔ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΔ
Τα πεδία 18 έως 42 συμπληρώνονται κατά τα γνωστά. Στο πεδίο 44 (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ %) αναγράφεται το ποσοστό επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών (100%, 80% κ.λπ.), ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί η επιχείρηση. Στο πεδίο 45 (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΠΟΣΟ) αναγράφεται το ποσό επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί η επιχείρηση. Τέλος, στο πεδίο 46 (ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) θα αναγράφεται το ποσό που προκύπτει από την πράξη αφαίρεσης: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Η επιδότηση δηλώνεται σε εγγραφές με τύπους αποδοχών:

01 Τακτικές αποδοχές
13 Τεκμαρτές αποδοχές
03 Δώρο Χριστουγέννων
04 Δώρο Πάσχα
05 Επίδομα αδείας
08 Ασθένεια

 

Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) – ΚΠΚ 4171
36 Τακτικές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
37 Δώρο Πάσχα για υπολογισμό εισφορών Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
38 Δώρο Χριστουγέννων για υπολογισμό εισφορών Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
39 Επίδομα αδείας για υπολογισμό εισφορών Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
89 Αποδοχές ασθένειας για υπολογισμό εισφορών υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΚΠΚ 135
21 Τακτικές αποδοχές
22 Δώρο Χριστουγέννων
23 Δώρο Πάσχα
24 Επίδομα αδείας
26 Αποδοχές ασθένειας

 

Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων
Αθήνας – Πειραιά (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) – ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΚΠΚ 133
44 Τακτικές αποδοχές για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
45 Δώρο Χριστουγέννων για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
46 Δώρο Πάσχα για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
47 Επίδομα αδείας για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
94 Αποδοχές ασθένειας συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

 

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) – ΚΠΚ 178
56 Τακτικές αποδοχές
57 Δώρο Χριστουγέννων
58 Δώρο Πάσχα
59 Επίδομα αδείας
61 Αποδοχές ασθένειας

 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) – ΚΠΚ 248
67 Τακτικές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
68 Δώρο Χριστουγέννων για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
69 Δώρο Πάσχα για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
70 Επίδομα αδείας για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
72 Αποδοχές ασθένειας για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δεδομένα:
- Κατώτατο βασικό ημερομίσθιο Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: 33,04 €
- Κατώτατος βασικός μισθός Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: 739,56 €
- 30πλάσιο κατώτατου βασικού ημερομισθίου Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: 991,20 €

1. Εργοδότης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για κοινούς άνεργους με ποσοστό επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος, απασχολεί επιδοτούμενο εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 739,56 €. Η εγγραφή κατά το πρώτο έτος επιδότησης θα εμφανίζεται ως εξής:

32 Πακέτο κάλυψης 101
37 Ημέρες ασφάλισης 25
39 Αποδοχές 739,56 €
40 Εισφορές ασφαλισμένου 118,33 €
41 Εισφορές εργοδότη 207,52 €
42 Συνολικές εισφορές 325,85 €
44 Επιδότηση εργοδότη (%) 80
45 Επιδότηση εργοδότη (ποσό) 260,68 €
46 Καταβλητέες εισφορές 65,17 €

2. Εργοδότης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για κοινούς άνεργους με ποσοστό επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών 100% για το πρώτο έτος, 75% για το δεύτερο έτος, 50% για το τρίτο έτος και 25% για το τέταρτο έτος, απασχολεί επιδοτούμενο εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 739,56 €.
Η εγγραφή κατά το πρώτο έτος επιδότησης θα εμφανίζεται ως εξής:

32 Πακέτο κάλυψης 101
37 Ημέρες ασφάλισης 25
39 Αποδοχές 739,56 €
40 Εισφορές ασφαλισμένου 118,33 €
41 Εισφορές εργοδότη 207,52 €
42 Συνολικές εισφορές 325,85 €
44 Επιδότηση εργοδότη (%) 100
45 Επιδότηση εργοδότη (ποσό) 325,85 €
46 Καταβλητέες εισφορές 0,00 €

3. Εργοδότης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων με ποσοστό επιδότησης 100% για το πρώτο και δεύτερο έτος και 50% για το τρίτο και τέταρτο έτος, απασχολεί επιδοτούμενο εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 739,56 €.
Η εγγραφή κατά το πρώτο έτος επιδότησης θα εμφανίζεται ως εξής:

32 Πακέτο κάλυψης 101
37 Ημέρες ασφάλισης 25
39 Αποδοχές 739,56 €
40 Εισφορές ασφαλισμένου 118,33 €
41 Εισφορές εργοδότη 207,52 €
42 Συνολικές εισφορές 325,85 €
44 Επιδότηση εργοδότη (%) 100
45 Επιδότηση εργοδότη (ποσό) 325,85 €
46 Καταβλητέες εισφορές 0,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αποδοχές (πεδίο 39) είναι μεγαλύτερες από τον κατώτατο βασικό μισθό (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών.

Παράδειγμα

32 Πακέτο κάλυψης 101
37 Ημέρες ασφάλισης 25
39 Αποδοχές 1.000,00 €
40 Εισφορές ασφαλισμένου 160,00 €
41 Εισφορές εργοδότη 280,60 €
42 Συνολικές εισφορές 440,60 €
44 Επιδότηση εργοδότη (%) 100,00 €
45 Επιδότηση εργοδότη (ποσό) 325,85 €
46 Καταβλητέες εισφορές 114,15 €

4. Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επαναπρόσληψης ανέργων, απασχόλησε επιδοτούμενο εργαζόμενο τον 5ο/2010, ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 991,20 €.
Οι εγγραφές στον μήνα Μάιο 2010 θα εμφανίζονται ως εξής:

   
32 Πακέτο Κάλυψης 4109 4171
37 Ημέρες ασφάλισης 30 30
39 Αποδοχές 991,20 € 991,20 €
40 Εισφορές ασφαλισμένου 154,63 € 3,96 €
41 Εισφορές εργοδότη 270,20 € 7,92 €
42 Συνολικές εισφορές 424,83 € 11,88 €
44 Επιδότηση εργοδότη (%) 100 100
45 Επιδότηση εργοδότη (ποσό) 424,83 € 11,88 €
46 Καταβλητέες εισφορές 0,00 € 0,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αποδοχές (πεδίο 39) είναι μεγαλύτερες από το 30πλάσιο κατώτατου βασικού ημερομισθίου (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών.

Παράδειγμα

   
32 Πακέτο Κάλυψης 4109 4171
37 Ημέρες ασφάλισης 30 30
39 Αποδοχές 1.100,00 € 1.100,00 €
40 Εισφορές ασφαλισμένου 171,60 € 4,40 €
41 Εισφορές εργοδότη 299,86 € 8,80 €
42 Συνολικές εισφορές 471,46 € 13,20 €
44 Επιδότηση εργοδότη (%) 100 100
45 Επιδότηση εργοδότη (ποσό) 424,83 € 11,88 €
46 Καταβλητέες εισφορές 46,63 € 1,32 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Όταν το ποσοστό επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών διαφοροποιείται στον ίδιο μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται με τη συμπλήρωση δύο εγγραφών με διαφορετικά ποσοστά και ποσά επιδότησης.
- Αναδρομικές αποδοχές που πιθανόν προκύψουν από τυχόν αύξηση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εξυπακούεται ότι συμμετέχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα και καταχωρούνται στην ΑΠΔ με τους αντίστοιχους τύπους αποδοχών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΔ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Επειδή μεγάλος αριθμός εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, υπέβαλε την ΑΠΔ Β’ τριμήνου 2010 μη γνωρίζοντας, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, τον ακριβή αριθμό των επιδοτούμενων εργαζομένων τους, διότι δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις των προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας από τον ΟΑΕΔ, τα κατά τόπον αρμόδια υποκαταστήματα – παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει, αφού διαπιστώσουν ότι στις εν λόγω ΑΠΔ εμπεριέχονται επιδοτούμενοι εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν συμπληρώθηκαν τα αντίστοιχα πεδία με το ποσοστό και ποσό επιδότησης, να στείλουν σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα αποκλειστικά στην Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών (Πατησίων 12) για την ακύρωση των συγκεκριμένων ΑΠΔ.
Στο Υπηρεσιακό Σημείωμα θα αναφέρεται η επωνυμία του εργοδότη, ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη, ο ΑΦΜ, τα στοιχεία τής προς ακύρωση ΑΠΔ (έτος, σειρά, αριθμός), καθώς επίσης και ο λόγος της ακύρωσης (επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ).
Στη συνέχεια, θα ενημερώνονται από τα αρμόδια υποκαταστήματα οι εργοδότες, ούτως ώστε να καταθέτουν τις νέες ΑΠΔ με μαγνητικά μέσα, βάσει των προαναφερόμενων οδηγιών.
Οι παραπάνω ΑΠΔ, εφόσον υποβληθούν μέχρι 29.10.2010, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες και δεν θα επιβάλλονται σε βάρος των εργοδοτών οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις (ΠΕΠΕΕ – λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ).

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 4ος/2010, 5ος/2010, 6ος/2010 και 7ος/2010 (συμπεριλαμβανομένου Δώρου Πάσχα και τυχόν επιδόματος αδείας) αποκλειστικά των επιχορηγούμενων εργαζομένων, τις οποίες υποχρεούνται να καταβάλουν στις περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα με επιχορήγηση ποσοστού επί των ασφαλιστικών εισφορών κάτω του 100%, καθώς και σε περιπτώσεις που ο μισθός των επιχορηγούμενων εργαζομένων υπερβαίνει αυτόν που επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ πρόσθετων τελών) αν καταβληθούν έως 29.10.2010.
Προκειμένου για τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν εκπρόθεσμα, κατά τη λειτουργία του Ελέγχου Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (ΕΔΚ) θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τα συγκεκριμένα ΓΕΤΕ να μην προκύψουν πρόσθετα τέλη. Ως εκ τούτου, με σχετική έκθεση ελέγχου του υπαλλήλου, η οποία θα κοινοποιείται στον προϊστάμενο Εσόδων, μέσω της οθόνης ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ειδικότερα από τον ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ να ακυρώνεται η εκπρόθεσμη κίνηση του συγκεκριμένου ΓΕΤΕ.
Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να γίνεται με την έκδοση χωριστού γραμματίου είσπραξης ανά μισθολογική περίοδο αναφοράς της Κανονικής ΑΠΔ (01) ή της Συμπληρωματικής (04) ΑΠΔ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών μας, αλλά και εργοδοτών, σχετικά με τους δικαιούχους των επιδοτούμενων προγραμμάτων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις (εγκύκλιος 50/7.7.2010 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), δεν υπάγονται:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/3.3.1994) και του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/12.2.2009).
- Τα νυχτερινά κέντρα και οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
- Ατομικές επιχειρήσεις, για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
- Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
- Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
- Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.