5054303/ΔΕΦΚ/Γ/27.12.2010

Σε συνέχεια της εγκυκλίου διαταγής 5022582/ΔΕΦΚ/28.5.2010 του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της Φάσης 2 – Λειτουργικό Στάδιο 0-1 (Phase 2 – FS0 / FS1) του μηχανοργανωμένου Συστήματος EMCS στη χώρα μας από 1.6.2010, όσον αφορά μόνο στις διαδικασίες παραλαβής του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (ΔΕ) και ενόψει έναρξης από 1.1.2011 για όλα πλέον τα κράτη – μέλη της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής του Διοικητικού Εγγράφου (e-AD), που προβλέπεται στον Κανονισμό 684/2009/ΕΚ και στην Οδηγία 2008/118/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΕΤΚ) άρθρα 114 και 115), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι διατυπώσεις για τη διακίνηση προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) υπό καθεστώς αναστολής που θα εφαρμόζονται από 1.1.2011, διαλαμβάνονται στα άρθρα 114 και 115 του Ν.2960/2001 (ΕΤΚ).
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής για εθνικές και ενδοκοινοτικές διακινήσεις, καθώς και για τις περιπτώσεις εισαγωγής – εξαγωγής από – προς τρίτη χώρα, περιλαμβάνουν τα στοιχεία δεδομένων, όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα I και II του παραπάνω Κανονισμού.
Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο II της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής.
Οι μηχανοργανωμένες διαδικασίες που ακολουθούνται για διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ΕΤΚ, περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την υποβολή των παρακάτω ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τους αποστολείς:

I. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
(Διακινήσεις μεταξύ κρατών – μελών και διακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας)

Α. Ενέργειες πριν από την αποστολή προϊόντων ΕΦΚ
1. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διενεργούνται υποχρεωτικά, πριν από την αποστολή προϊόντων ΕΦΚ, φυσικοί έλεγχοι (καταμέτρηση, έκδοση δελτίου χημικής ανάλυσης κ.λπ.), το σχέδιο e-ΔΕ (μήνυμα ΙΕ815) θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά από την ολοκλήρωση των ελέγχων, προκειμένου να αποφεύγεται η ακύρωση του e-ΔΕ σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο αποστολέας οφείλει να ενημερώνει το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου του, με κάθε πρόσφορο μέσο (αυτοπροσώπως, εγγράφως κ.λπ.), για την πρόθεσή του να προβεί στην αποστολή προϊόντων ΕΦΚ, προκειμένου να διενεργηθούν, πριν από την ηλεκτρονική υποβολή του e-ΔΕ, οι έλεγχοι που κρίνονται απαραίτητοι από την αρμόδια Αρχή. Οι διαπιστωτικές πράξεις ελέγχου θα γίνονται επί ενός πρόχειρου Εντύπου e-ΔΕ (ΙΕ815), που θα υποβάλλεται από τον αποστολέα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίηση της διακίνησης και στη συνέχεια θα υποβάλλεται το οριστικό σχέδιο e-ΔΕ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προκύπτουν μετά από τον έλεγχο (π.χ. ποσότητα κ.λπ.).
Θεωρημένο αντίγραφο του σχεδίου e-ΔΕ (ΙΕ815) με τις διαπιστωτικές πράξεις ελέγχου, στο οποίο θα αναγράφεται εκ των υστέρων, για σκοπούς συσχέτισης, ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC), θα τηρείται από το τελωνείο και την εταιρεία.
Άλλα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο (π.χ. Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, πρωτόκολλο καταμέτρησης, πρωτόκολλο μετουσίωσης κ.λπ.), δύναται, κυρίως για τις διακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας, να αναφέρονται από τον αποστολέα στη θέση 18 «Έγγραφο πιστοποιητικό» του υποβαλλόμενου e-ΔΕ (ΙΕ801) για σκοπούς συσχέτισης.
2. Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές – αποστολείς πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γνωστοποιούν στο τελωνείο ελέγχου την πρόθεσή τους για αποστολή προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής, ιδίως αν η έναρξη της διακίνησης πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου εργασίας ή εργασίμων ημερών, για το ενδεχόμενο διενέργειας ελέγχων.
Στις περιπτώσεις συχνών αποστολών (σε καθημερινή βάση κ.λπ.), το τελωνείο ελέγχου δύναται να απλουστεύσει τη διαδικασία ενημέρωσής του.

Β. Ενέργειες κατά την αποστολή προϊόντων ΕΦΚ

1. Υποβολή ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-AD) (Μήνυμα ΙΕ801)
Για την αποστολή προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής από έναν εγκεκριμένο αποθηκευτή προς οποιονδήποτε προβλεπόμενο προορισμό στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο κράτος – μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ΕΤΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες μηχανοργανωμένες διαδικασίες, όπως έχουν ήδη περιγραφεί συνοπτικά με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή:
α) Ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο e-ΔΕ (μήνυμα ΙΕ815) στην αρμόδια Αρχή του τόπου αποστολής (αρμόδιο τελωνείο ελέγχου), όχι νωρίτερα από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων. Τα στοιχεία δεδομένων του σχεδίου e-ΔΕ καταχωρούνται με βάση το Παράρτημα I, Πίνακας 1 του Κανονισμού 684/2009/ΕΚ.
Για την υποβολή του σχεδίου ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-AD), (IE815), πέραν των όσων προβλέπονται ως υποχρεωτικά πεδία στον Κανονισμό, καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο ως υποχρεωτική και η συμπλήρωση των εξής πεδίων:
- ημερομηνία τιμολογίου, δελτίου αποστολής κ.λπ. (πεδίο 9γ’),
- ώρα αποστολής (πεδίο 9στ’),
- αριθμός ΕΦΚ ή αριθμός ΑΦΜ/ΦΠΑ του εγγυητή (πεδία 12α’ και 12β’), αν είναι άλλος από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη,
- αριθμός ΑΦΜ/ΦΠΑ του οργανωτή μεταφοράς (πεδίο 14α’),
- στοιχεία πρώτου μεταφορέα (πεδίο 15),
- εμπορική περιγραφή προϊόντος (πεδίο 17ιστ’) και
- εμπορικό σήμα προϊόντων (πεδίο 17ιη’), εφόσον υπάρχει.
β) Κατά την υποβολή του σχεδίου e-ΔΕ (μήνυμα ΙΕ815) καταχωρούνται, επίσης υποχρεωτικά, στη θέση «Εθνικά Προϊόντα» τα αποστελλόμενα προϊόντα από τη φορολογική αποθήκη, με βάση τους κωδικούς προϊόντων του υποσυστήματος ΕΦΚ στο ΟΠΣΤ, εκφρασμένα στις μονάδες που χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία προϊόντος (π.χ. λίτρα άνυδρα για την αιθυλική αλκοόλη κ.λπ.) για την παρακολούθηση της φορολογικής αποθήκης μέσω του εν λόγω υποσυστήματος.
Επίσης, συμπληρώνεται όταν απαιτείται η αίτηση διάθεσης ενσήμων ταινιών, προκειμένου να πιστωθεί στο ΟΠΣΤ. Ο τρόπος καταχώρισης του πεδίου αυτού είναι κωδικός τελωνείου (τέσσερα ψηφία), έτος καταχώρισης (τέσσερα ψηφία) και αριθμός καταχώρισης (έως έξι ψηφία).
Η συμπλήρωση των πληροφοριών αυτών δεν απαιτείται για τελωνεία αποστολής που δεν είναι μηχανογραφημένα στο ΟΠΣΤ.
Επισημαίνεται ότι στην επιλογή «Κωδικός Γλώσσας» για τη συμπλήρωση των πεδίων που περιλαμβάνουν ελεύθερο κείμενο, βάζουμε “el” όταν χρησιμοποιείται το ελληνικό αλφάβητο και “gr” όταν χρησιμοποιούνται οι λατινικοί χαρακτήρες (και οι δύο τιμές υπάρχουν στην αυτόματη λίστα).
γ) Καταχωρείται επίσης υποχρεωτικά στο πεδίο «Εγγυήσεις» το ποσό του ΕΦΚ που αναλογεί στα μεταφερόμενα προϊόντα. Τα στοιχεία αριθμός αναφοράς της εγγύησης και ΑΦΜ του εγγυητή δεν είναι απαραίτητο επί του παρόντος να καταχωρούνται.
Η καταχώριση στο πεδίο αυτό του ύψους της εγγύησης συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του αποστολέα ότι το ποσό καλύπτεται από την ή τις εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια ή στο τελωνείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης Φ.883/530/16.9.1999 του Υπουργείου Οικονομικών.
Ευνόητο είναι ότι, αν η εγγύηση δεν επαρκεί για τη συγκεκριμένη αποστολή, ο αποστολέας οφείλει πριν από την υποβολή του e-ΔΕ να προσκομίσει συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο. Διευκρινίζεται ότι, επί του παρόντος, δεν γίνεται αυτόματος έλεγχος των εγγυήσεων κατά την υποβολή του e-ΔΕ μέσω του συστήματος “Icis-net” και συνεπώς ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα να έχουν κατατεθεί οι απαιτούμενες εγγυήσεις πριν από την αποστολή των προϊόντων. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά τελωνειακή παράβαση και τιμωρείται, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις του άρθρου 119Α του ΕΤΚ.
δ) Η αρμόδια Αρχή στον τόπο αποστολής επικυρώνει αυτόματα το e-ΔΕ, κατόπιν μηχανογραφικού ελέγχου των σχετικών στοιχείων του σχεδίου (π.χ. αριθμό ΕΦΚ αποστολέα – παραλήπτη). Μετά από την επικύρωση, το e-ΔΕ (μήνυμα ΙΕ801) λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, τον Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (Administrative Reference Code – ARC), ο οποίος αποτελεί τον αριθμό καταχώρισης του e-ΔΕ και κοινοποιείται αυτόματα στον αποστολέα.
Ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC) καταρτίζεται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές προδιαγραφές και αποτελείται από είκοσι ένα (21) αλφαριθμητικά στοιχεία. Τα δύο πρώτα ψηφία είναι το έτος (π.χ. 11 για το 2011), τα δύο επόμενα ο κωδικός της χώρας (EL για την Ελλάδα), τα έξι επόμενα είναι ο κωδικός του τελωνείου με δύο μηδενικά στην αρχή, τα επόμενα δέκα ψηφία η αύξουσα αρίθμηση και το τελευταίο είναι το ψηφίο ελέγχου.
ε) Ο αποστολέας υποχρεούται να παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ (μεταφορέας) τυπωμένο αντίγραφο του e-ΔΕ ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα τον μοναδικό Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (ARC).
Ειδικά για τις αποστολές στο εσωτερικό της χώρας, τα εμπορεύματα συστήνεται να συνοδεύονται τουλάχιστον με την εκτύπωση αντιγράφου του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου σε μορφή που είναι ανάλογη με αυτή του εντύπου ΣΔΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι βασικές πληροφορίες.
Ο αποστολέας επιτρέπεται να αποστείλει τα προϊόντα (να κάνει δηλαδή έναρξη της διακίνησης) μόνο μετά από αυτή τη διαδικασία, εκτός αν το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στον τόπο αποστολής, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 115 του ΕΤΚ.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι κατά τη συμπλήρωση και υποβολή του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων, καθόσον το μήνυμα αυτό δεν επιδέχεται καμία διόρθωση μετά από την επικύρωσή του (ΙΕ801).

2. Ακύρωση ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (Μήνυμα ΙΕ810)
Η υποβολή του μηνύματος «Ακύρωση του e-ΔΕ» (ΙΕ810) επιτρέπεται μόνο πριν από την έναρξη της διακίνησης των προϊόντων ΕΦΚ.
Σε περίπτωση που ο αποστολέας επιθυμεί να ακυρώσει το e-ΔΕ για τους λόγους που αναφέρονται μεταξύ άλλων στο Παράρτημα II του Κανονισμού (π.χ. τυπογραφικό λάθος, διακοπή εμπορικής συναλλαγής κ.λπ.) και με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχει ξεκινήσει η διακίνηση, υποβάλλει σχέδιο μηνύματος ακύρωσης στην αρμόδια Αρχή και, εφόσον το μήνυμα αυτό είναι έγκυρο, προωθείται στην αρμόδια Αρχή του τόπου παραλαβής και ακολούθως στον παραλήπτη, αν είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης.
Εάν μετά από την έναρξη της διακίνησης η εμπορική συναλλαγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο αποστολέας δεν επιτρέπεται να ακυρώσει το e-ΔΕ, αλλά μπορεί να υποβάλει το μήνυμα «Αλλαγή προορισμού» (ΙΕ813) με παραλήπτη τον ίδιο, αν επιθυμεί να επιστραφούν τα προϊόντα στη φορολογική του αποθήκη και στη συνέχεια, όταν αυτά επιστρέψουν, να υποβάλει ο ίδιος το μήνυμα «Αναφορά παραλαβής» (ΙΕ818), προκειμένου να εκκαθαριστεί η διακίνηση.
Στις περιπτώσεις επίσης που μετά από την έναρξη της διακίνησης διαπιστωθεί από τον αποστολέα ουσιαστικό λάθος στα στοιχεία του e-ΔΕ, οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την αρμόδια Αρχή του στον τόπο αποστολής (fax κ.λπ.), καθώς και τον παραλήπτη.
Εάν πρόκειται για αποστολή σε άλλο κράτος – μέλος, το τελωνείο θα επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γραφείο ΣΕΦΚ), προκειμένου, αν απαιτείται, να σταλεί σχετική ενημέρωση στις αρμόδιες Αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους – μέλους.

3. Αλλαγή προορισμού της διακίνησης (Μήνυμα ΙΕ813)
Το μήνυμα «Αλλαγή προορισμού» της διακίνησης (ΙΕ813) μπορεί να αφορά σε: (α) αλλαγή κράτους – μέλους προορισμού, (β) αλλαγή τόπου παράδοσης και (γ) νέο παραλήπτη στο ίδιο κράτος – μέλος προορισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος προορισμός θα πρέπει να είναι ένας από τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 112, παρ. 1, περ. α’, σημεία ί, ii ή iii ή στο άρθρο 112, παρ. 2 του ΕΤΚ (δηλαδή φορολογική αποθήκη, εγγεγραμμένος παραλήπτης, περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης, εξαγωγή, τόπος άμεσης παράδοσης). Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής προορισμού με νέο παραλήπτη δικαιούχο απαλλαγής οργανισμό (άρθρο 68 του ΕΤΚ).
Ο αποστολέας που επιθυμεί να τροποποιήσει τον προορισμό κατά τη διάρκεια της διακίνησης (π.χ. λόγω ακύρωσης της παραγγελίας από τον αρχικό παραλήπτη), υποβάλλει, πριν από την έναρξη της αλλαγής προορισμού, σχέδιο μηνύματος «Αλλαγή προορισμού» (ΙΕ813) στην αρμόδια Αρχή. Εάν τα στοιχεία του μηνύματος είναι έγκυρα, προστίθεται αυτόματα από την αρμόδια Αρχή του τόπου αποστολής η ημερομηνία και η ώρα επικύρωσης, ενημερώνεται ο αποστολέας και τροποποιείται το αρχικό e-ΔΕ, βάσει των νέων πληροφοριών του μηνύματος.
Επίσης, το μήνυμα αυτό πρέπει να το υποβάλει ο αποστολέας αν κατά την άφιξη των προϊόντων στον τόπο παραλαβής ο παραλήπτης που αναφέρεται στο αρχικό e-ΔΕ υποβάλλει «Αναφορά παραλαβής» (ΙΕ818) με ολική ή εν μέρει απόρριψη των προϊόντων, προκειμένου να επιστρέψει τα προϊόντα στη φορολογική του αποθήκη ή να τα προωθήσει σε άλλον προορισμό. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές το μηχανοργανωμένο σύστημα, για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης, σημαίνει το e-ΔΕ ως εκπρόθεσμο, αν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αρχικής αναφοράς παραλαβής (ΙΕ818) δεν έχει υποβληθεί μήνυμα «Αλλαγής προορισμού».

Γ. Ενέργειες κατά την παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ

Αναφορά παραλαβής (Μήνυμα ΙΕ818)
Η διαδικασία υποβολής της αναφοράς παραλαβής από τους υπόχρεους, καθώς και οι ενέργειες των τελωνειακών Αρχών κατά την παραλαβή των προϊόντων με e-ΔΕ, έχουν καθοριστεί με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, Κεφάλαιο III και δεν θα περιγραφούν εκ νέου. Όπως είναι ευνόητο, οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται και για τις διακινήσεις που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας.

Δ. Αποστολή υπό καθεστώς αναστολής σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (άρθρου 68 του ΕΤΚ) που εδρεύουν σε άλλα κράτη – μέλη
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1α’, σημείο iv του άρθρου 17 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 85 του Ν.3842/2010, οι πρεσβείες – προξενεία, οι αναγνωρισμένοι διεθνείς οργανισμοί, οι Ένοπλες Δυνάμεις του ΝΑΤΟ και λοιπά δικαιούχα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 68 του ίδιου νόμου, δύνανται να παραλαμβάνουν προϊόντα ΕΦΚ από φορολογικές αποθήκες άλλων κρατών – μελών υπό καθεστώς αναστολής, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα συνοδεύονται με πιστοποιητικό απαλλαγής, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τις Κοινοτικές διατάξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, είχε εκδοθεί και με την προγενέστερη Οδηγία 92/12/ΕΟΚ ο Κανονισμός 31/96/ΕΚ της Επιτροπής (επισυνάπτεται), με τον οποίο καθιερώθηκε το πιστοποιητικό απαλλαγής από τους ΕΦΚ, με βάση το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημά του, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με βάση το έγγραφο 84/8.1.1997 της Γενικής Διεύθυνσης XX1/C-1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να χρησιμοποιείται και για σκοπούς ΦΠΑ, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι επεξηγηματικές σημειώσεις, βάσει των οποίων θα πρέπει να συμπληρώνεται και να θεωρείται ανά περίπτωση.
Ως εκ τούτου, εγκεκριμένοι αποθηκευτές στη χώρα μας δύναται να αποστέλλουν προϊόντα ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής με το e-ΔΕ και το πιστοποιητικό απαλλαγής που προβλέπεται από τον Κανονισμό 31/96/ΕΚ σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα που εδρεύουν σε άλλα κράτη – μέλη. Ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων του σχεδίου e-ΔΕ (ΙΕ815) και γι’ αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I, Πίνακας 1 του Κανονισμού 684/2009. Διευκρινίζεται ότι από τις Κοινοτικές διατάξεις δεν προβλέπεται η εγγραφή αυτών των προσώπων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων “SEED” και το σύστημα επικυρώνει το e-ΔΕ χωρίς έλεγχο στη βάση αυτή. Ωστόσο, τα στοιχεία του πιστοποιητικού απαλλαγής (αριθμός αναφοράς κ.λπ.) πρέπει να καταχωρούνται στο σχέδιο e-ΔΕ (ΙΕ815).
Διευκρινίζεται ωστόσο ότι:
Μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών που θα καθορίζουν την επέκταση της χρήσης του πιστοποιητικού απαλλαγής και από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 68 του ΕΤΚ που εδρεύουν στη χώρα μας, τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθούν να παραλαμβάνουν προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής με βάση την άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη που τους έχει δοθεί βάσει του άρθρου 5 της απόφασης Δ.424/277/19.3.1993 του Υπουργείου Οικονομικών.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γνωστοποιείται στους αποστολείς – προμηθευτές ο αριθμός ΕΦΚ της άδειάς τους, ώστε να καταχωρούνται στο σχέδιο e-ΔΕ (ΙΕ815) ως παραλήπτες, με την ιδιότητα και τον αριθμό ΕΦΚ του εγγεγραμμένου παραλήπτη (κωδικός τύπου προορισμού 2) και όχι απαλλασσόμενου οργανισμού (κωδικός τύπου προορισμού 5), προκειμένου να προωθείται μηχανογραφικά το e-ΔΕ στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.

II. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Α. Έλεγχοι κατά την αποστολή προϊόντων ΕΦΚ
1. Πέραν των όσων διαλαμβάνονται στην περ. ΙΑ’ για τη διενέργεια σε ορισμένες περιπτώσεις ελέγχων πριν από την αποστολή των προϊόντων, θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
Οι αρμόδιοι τελωνειακοί υπάλληλοι των τελωνείων που εποπτεύουν φορολογικές αποθήκες, οφείλουν σε καθημερινή βάση να ελέγχουν τα e-ΔΕ που έχουν επικυρωθεί από το μηχανοργανωμένο σύστημα και στα οποία έχει αποδοθεί ARC για την αποστολή προϊόντων από φορολογική αποθήκη της χωρικής τους δικαιοδοσίας προς οποιονδήποτε προορισμό με στόχο:
- Τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων κατά την αποστολή των προϊόντων, όποτε κρίνεται αναγκαίο.
- Τον έλεγχο σε κάθε περίπτωση της επάρκειας των εγγυήσεων και τη λήψη συμπληρωματικής εγγύησης, αν απαιτείται.
- Την αποστολή μηνύματος Έγκαιρης Προειδοποίησης – “WARNING” στη Διεύθυνση ΕΦΚ (Γραφείο ΣΕΦΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου διαταγής Φ.662/230/10.6.2005 του Υπουργείου Οικονομικών για τις αποστολές σε άλλα κράτη – μέλη, εφόσον βεβαίως συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι οι οποίοι θα πρέπει να αιτιολογούνται.
Διευκρινίζεται ότι καταργείται η υποχρέωση αποστολής των απλών μηνυμάτων Πληροφόρησης “INFORMATION”, που προβλέπεται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, καθόσον όπως είναι ευνόητο είναι πλέον άνευ αντικειμένου.
2. Ευνόητο είναι ότι εφαρμόζονται κατ’ αναλογία όλες οι ισχύουσες αποφάσεις και εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία των φορολογικών αποθηκών, των εγκεκριμένων αποθηκευτών κ.λπ. (αποφάσεις Φ.639/447/14.8.2002, Φ.883/530/16.9.1999 κ.λπ.), για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Β. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Υπενθύμιση για εκπρόθεσμο e-ΔΕ (Μήνυμα ΙΕ802)
Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της αναφοράς παραλαβής από τον παραλήπτη, η αρμόδια Αρχή του τόπου αποστολής, μετά από την παρέλευση ενός καθορισμένου χρονικού ορίου, αποστέλλει αυτόματα «Μήνυμα Υπενθύμισης» (ΙΕ802) στο τελωνείο ελέγχου του παραλήπτη. Με το μήνυμα αυτό το e-ΔΕ σημαίνεται ως εκπρόθεσμο. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως έχει περιγραφεί και στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, δύναται να αποστέλλεται το μήνυμα «Λόγοι Καθυστέρησης» (ΙΕ837) από τον εκάστοτε κατά περίπτωση αρμόδιο ή υπόχρεο για παροχή εξηγήσεων.
Για τα τελωνεία αποστολής στη χώρα μας το χρονικό αυτό όριο καθορίζεται από τη διάρκεια μεταφοράς σε ημέρες που αναφέρεται στο e-ΔΕ συν έξι (6) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.
2. Κοινοποίηση αλλαγής προορισμού (Μήνυμα ΙΕ803)
Το μήνυμα «Κοινοποίηση αλλαγής προορισμού» (ΙΕ803) χρησιμοποιείται στη διαδικασία αλλαγής προορισμού, μόνο αν αλλάζει το κράτος – μέλος προορισμού (οπότε αυτονόητα και ο παραλήπτης) ή ο αρχικός παραλήπτης στο ίδιο κράτος – μέλος προορισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις, μόλις υποβληθεί το μήνυμα «Αλλαγή προορισμού» (ΙΕ813) από τον αποστολέα, δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή του κράτους – μέλους προορισμού που αναφέρεται στο αρχικό e-ΔΕ το μήνυμα «Κοινοποίηση Αλλαγής Προορισμού» (ΙΕ803), προκειμένου να ενημερωθεί ο αρχικός παραλήπτης.
Το μήνυμα δεν αποστέλλεται αν ο παραλήπτης παραμένει ο ίδιος, αλλά αλλάζει μόνο ο τόπος παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, ο παραλήπτης ενημερώνεται με το ίδιο το μήνυμα αλλαγής προορισμού.
Σε περίπτωση που με την αλλαγή προορισμού τα προϊόντα επιστρέφουν πίσω στον αποστολέα, θα παραλάβει και ο ίδιος ο αποστολέας το μήνυμα της κοινοποίησης αλλαγής προορισμού και με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής (ΙΕ818) ως νέος παραλήπτης, θα χρεωθεί εκ νέου η φορολογική του αποθήκη με τα προϊόντα που εξήλθαν με το αρχικό e-ΔΕ.
3. Χειρόγραφο κλείσιμο e-ΔΕ (ΙΕ905)
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο (e-ΔΕ) δεν μπορεί να εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά, γιατί δεν έχει υποβληθεί, για οποιονδήποτε λόγο, η αναφορά παραλαβής – εξαγωγής (ΙΕ818) από τον παραλήπτη ή τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο στο τελωνείο εξαγωγής και εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές αποδείξεις για την περάτωση της ενδοκοινοτικής – εθνικής διακίνησης ή για την πραγματοποίηση της εξόδου των προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα, το αρμόδιο τελωνείο στον τόπο αποστολής θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά το μήνυμα «Χειρόγραφο κλείσιμο e-AD» (ΙΕ905), προκειμένου να εκκαθαριστεί η εν λόγω διακίνηση.

III. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας είτε στο κράτος – μέλος αποστολής είτε στο κράτος – μέλος προορισμού, θα χρησιμοποιούνται τα έντυπα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 115 του Ν.2960/2001 και στο άρθρο 8 του Κανονισμού 684/2009/ΕΚ, τα οποία θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στο αρμόδιο τελωνείο.
Τα έγγραφα αυτά θα καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης των ηλεκτρονικών Διοικητικών Εγγράφων που τηρείται από τις επιχειρήσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.883/530/16.9.1999, άρθρο 8 κ.λπ.) ή σε ξεχωριστό βιβλίο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και θα συσχετίζονται με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα που υποβάλλονται μόλις το σύστημα αποκατασταθεί.
Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στο κράτος – μέλος αποστολής, ο αποστολέας μπορεί να αρχίζει τη διακίνηση, εφόσον ενημερώνει την αρμόδια Αρχή πριν από την έναρξη της διακίνησης και με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα συνοδεύονται από έντυπο έγγραφο με τα ίδια στοιχεία με το e-ΔΕ. Επισημαίνεται ότι, όταν το σύστημα αποκατασταθεί, ο αποστολέας υποχρεούται να υποβάλει άμεσα σχέδιο e-ΔΕ (ΙΕ815). Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει σχετική ένδειξη επί του σχεδίου για την εκ των υστέρων υποβολή του.
Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές στη χώρα μας οφείλουν να υποβάλουν για τον σκοπό αυτόν ένα αντίγραφο του εντύπου εγγράφου στο αρμόδιο τελωνείο πριν από την έναρξη της διακίνησης.
β) Σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στον τόπο προορισμού ή δεν έχει ακόμα υποβληθεί e-ΔΕ γιατί το σύστημα δεν έχει αποκατασταθεί στο κράτος – μέλος αποστολής, ο παραλήπτης οφείλει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων να υποβάλει έντυπο έγγραφο στην αρμόδια Αρχή του, το οποίο έχει τα ίδια στοιχεία με την αναφορά παραλαβής. Όταν το σύστημα αποκατασταθεί, ο παραλήπτης υποβάλλει ηλεκτρονικά την αναφορά παραλαβής.
γ) Διευκρινίζεται ότι τα αρμόδια τελωνεία, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική εκκαθάριση της διακίνησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την άφιξη των εμπορευμάτων από άλλο κράτος – μέλος, θα πρέπει να διαβιβάζουν στη Διεύθυνση ΕΦΚ (Γραφείο ΣΕΦΚ) θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής έντυπης αναφοράς παραλαβής, προκειμένου να διαβιβαστεί στο άλλο κράτος – μέλος.
Ειδικά για τα μηχανογραφημένα στο ΟΠΣΤ τελωνεία επισημαίνεται ότι:
Σε περίπτωση που μια αποστολή προϊόντων ΕΦΚ με προορισμό φορολογική αποθήκη στη χώρα μας έχει ξεκινήσει με εναλλακτική έντυπη διαδικασία και κατά την παραλαβή των προϊόντων δεν έχει ακόμα υποβληθεί e-ΔΕ από τον αποστολέα ή το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στη χώρα μας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αναφορά παραλαβής (ΙΕ818), άρα και η αυτόματη χρέωση της φορολογικής αποθήκης, τότε αν η χρέωση της αποθήκης επείγει, επί παραδείγματι για τη διακίνηση ή τη θέση σε ανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων, θα υποβάλλεται άμεσα έντυπη αναφορά παραλαβής και η χρέωση της φορολογικής αποθήκης στο ΟΠΣΤ με τα παραληφθέντα προϊόντα θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση φορολογικών αποθηκών» στο ΟΠΣΤ.
Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, όταν υποβληθεί το e-ΔΕ για τη συγκεκριμένη διακίνηση ή όταν αποκατασταθεί το σύστημα, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αναφοράς παραλαβής (ΙΕ818), στο πεδίο «Εθνικά Προϊόντα» θα συμπληρώνονται μόνο τα στοιχεία της αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών, προκειμένου αυτή να πιστωθεί στο ΟΠΣΤ.

IV. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ

Α. Εισαγωγή
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ του άρθρου 112, σε συνδυασμό με την περ. δ’ του άρθρου 56 του ΕΤΚ, τα προϊόντα ΕΦΚ που εισάγονται από τρίτη χώρα ή τρίτο έδαφος, δύνανται να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής από τον τόπο που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία προς έναν από τους προβλεπόμενους από το άρθρο 112 προορισμούς. Η διακίνηση μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος EMCS αρχίζει από τον τόπο εισαγωγής, δηλαδή από τον τόπο που βρίσκονται τα προϊόντα όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και ο αποστολέας θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου αποστολέα, σύμφωνα με το άρθρο 55, περ. ι’ του ΕΤΚ.
α) Σε περίπτωση που τα προϊόντα ΕΦΚ εισάγονται και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε τελωνείο της χώρας από πρόσωπο που έχει λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή, είναι δυνατόν να υποβάλλεται από το πρόσωπο αυτό το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό 684/2009/ΕΚ ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο (e-ΔΕ) ή το εναλλακτικό συνοδευτικό έντυπο έγγραφο, για τη διακίνηση των προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής από τον τόπο εισαγωγής στη δική του φορολογική αποθήκη. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται ανεξάρτητη άδεια εγγεγραμμένου αποστολέα και η άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή νοείται αυτοδίκαια και ως άδεια εγγεγραμμένου αποστολέα.
Η διακίνηση μπορεί να καλύπτεται από την εγγύηση που έχει κατατεθεί για τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Εάν δεν επαρκεί, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής οφείλει να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση στο τελωνείο όπου τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η εγγύηση λύεται με την απόδειξη περάτωσης της διακίνησης (είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη και υποβολή του ΙΕ818).
Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής προτίθεται, μετά από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων ΕΦΚ, να υπαγάγει άμεσα τα προϊόντα σε καθεστώς αναστολής των αναλογούντων φόρων (ΕΦΚ και ΦΠΑ) στη φορολογική του αποθήκη, οφείλει να υποβάλει το προβλεπόμενο e-ΔΕ, στο οποίο θα αναφέρεται και ο μοναδικός αριθμός αναφοράς (MRN) της διασάφησης εισαγωγής.
Κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία τίθεται ο Κωδικός 07 στη θέση 37α της διασάφησης εισαγωγής, εισπράττονται οι εισαγωγικοί δασμοί με τους οποίους επιβαρύνονται τα εμπορεύματα και τηρούνται όλες οι απαιτούμενες διατυπώσεις, εγκρίσεις και διαδικασίες που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέτρα εμπορικής και αγροτικής νομοθεσίας.
Επί του παρόντος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα του συστήματος EMCS με το σύστημα εισαγωγών (ICS), η διασταύρωση των στοιχείων της διασάφησης με τα στοιχεία του e-ΔΕ (είδος, ποσότητα εμπορευμάτων κ.λπ.) θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελωνείου εισαγωγής, ο οποίος θα εξετάζει σε συνεργασία με το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και την επάρκεια των εγγυήσεων.
Οι διατάξεις του άρθρου 7 της απόφασης Τ.10440/1923/Α0019/24.11.1993 (ΦΕΚ 885/Β’/6.12.1993) του Υπουργείου Οικονομικών τηρούνται κατ’ αναλογία.
β) Ειδικότερες οδηγίες που αφορούν στην αποστολή προϊόντων από εγγεγραμμένο αποστολέα για περιπτώσεις άλλες από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση (δηλαδή σε εγγεγραμμένο παραλήπτη ή σε φορολογική αποθήκη σε άλλο κράτος – μέλος κ.λπ.), θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο διαταγή.

Β. Εξαγωγή
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. iii της παρ. 1 του άρθρου 112 του ΕΤΚ, τα υποκείμενα σε ΕΦΚ προϊόντα μπορούν να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εντός του εδάφους της Κοινότητας, ακόμη και στην περίπτωση που τα προϊόντα διακινούνται μέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους από μια φορολογική αποθήκη σε τόπο όπου τα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Κοινότητας. Οι διατυπώσεις εξαγωγής στην περίπτωση αυτή θεσπίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 114 (παρ. 5 και 11) του ΕΤΚ.
Ειδικότερα:
α) Αρχικά υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή το e-ΔΕ (ΙΕ815) στην αρμόδια Αρχή του τόπου αποστολής, επί του οποίου αναφέρεται ο κωδικός του αρμόδιου τελωνείου όπου κατατίθεται η Διασάφηση Εξαγωγής (κατά κανόνα, αφορά το ίδιο τελωνείο). Στη συνέχεια, αφού επικυρωθεί το e-ΔΕ (ΙΕ801), κατατίθεται η Διασάφηση Εξαγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, για λόγους συσχέτισης και ελέγχου, ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC) του e-ΔΕ. Επί του παρόντος, ο ARC θα καταχωρείται στη θέση 44 «Ειδικές μνείες / προσκομιζόμενα έγγραφα / πιστοποιητικά και άδειες» της Διασάφησης Εξαγωγής, ως «Κωδικός C651 αριθμός ARC», προκειμένου να διενεργούνται και οι αναγκαίοι διασταυρωτικοί έλεγχοι από τον αρμόδιο υπάλληλο.
β) Εάν από τον διασταυρωτικό έλεγχο προκύψει διαφορά στα δηλούμενα στοιχεία μεταξύ του e-ΔΕ και της Διασάφησης Εξαγωγής και ανάλογα σε ποιο μήνυμα – παραστατικό εντοπίζεται η λάθος καταχώριση, τότε:
β1) εάν τα προϊόντα δεν έχουν φύγει από τις εγκαταστάσεις του αποστολέα είτε θα τροποποιείται η Διασάφηση Εξαγωγής είτε θα ακυρώνεται το e-ΔΕ (ΙΕ801) και θα υποβάλλεται νέο διορθωμένο (νέος ARC), το οποίο θα εισάγεται εκ νέου στη διασάφηση με τροποποίηση,
β2) εάν τα εμπορεύματα έχουν φύγει από τη φορολογική αποθήκη και εντοπίζεται λάθος καταχώριση στο e-ΔΕ, τότε θα πρέπει ο αποστολέας να υποβάλει μήνυμα «Αλλαγής προορισμού» με παραλήπτη τον ίδιο, στη συνέχεια να υποβάλει μήνυμα «Αναφορά παραλαβής» (ΙΕ818) για να ολοκληρωθεί η διακίνηση μέσω του συστήματος και να υποβάλει ενδεχομένως νέο e-ΔΕ, αν βεβαίως δεν ακυρωθεί συνολικά η εξαγωγή.
Οι διατυπώσεις εξαγωγής εξακολουθούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και, εφόσον το εμπόρευμα απελευθερωθεί για εξαγωγή, η διακίνηση των προϊόντων ΕΦΚ μέχρι την έξοδό τους από το έδαφος της Κοινότητας παρακολουθείται από το ECS.
Σε κάθε περίπτωση, στο συνοδευτικό έγγραφο της εξαγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 796α του Κανονισμού 2454/1993, το οποίο συνοδεύει τα προϊόντα ΕΦΚ έως τον τόπο όπου τα προϊόντα εγκαταλείπουν το έδαφος της Κοινότητας, θα πρέπει να αναγράφεται ο Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς (ARC) του e-ΔΕ που αφορά στη συγκεκριμένη εξαγωγή.
γ) Μετά από την ολοκλήρωση της εξόδου των προϊόντων από το έδαφος της Κοινότητας και την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ518 «Αποτελέσματα εξόδου», ο αρμόδιος υπάλληλος του τελωνείου εξαγωγής οφείλει να συντάξει την «Αναφορά εξαγωγής», σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 114 του ΕΤΚ.
Ειδικότερα, μέχρι την πλήρη διασύνδεση των συστημάτων EMCS και ECS, θα συμπληρώνονται τα ακόλουθα μηνύματα από τον αρμόδιο υπάλληλο:
1. Αποδοχή εξαγωγής (Μήνυμα ΙΕ829)
i) Όταν το τελωνείο εξαγωγής παραλάβει το Μήνυμα ΙΕ518 (αποτελέσματα εξόδου) από το τελωνείο εξόδου μέσω του συστήματος ECS, ο αρμόδιος υπάλληλος θα καταχωρεί στην εφαρμογή EMCS το Μήνυμα «Αποδοχή εξαγωγής» (ΙΕ829), με βάση τα αποτελέσματα εξόδου:
21: Έξοδος δεκτή και ικανοποιητική (ΑΙ).
22: Έξοδος δεκτή, αν και όχι ικανοποιητική (Α2 και Α4).
23: Έξοδος απορρίπτεται (A3).
Επισημαίνεται ότι το μήνυμα αυτό χρησιμοποιείται επί του παρόντος για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που προβλέπεται σύμφωνα με τις Κοινοτικές προδιαγραφές, λόγω της μη ύπαρξης ακόμα διαλειτουργικότητας των δύο συστημάτων.
Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή του ΙΕ829, εμφανίζεται μήνυμα για την αυτόματη ή μη υποβολή του Μηνύματος «Αναφορά Εξαγωγής» (ΙΕ818) με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, προκειμένου να εκκαθαριστεί η διακίνηση. Η αναφορά εξαγωγής οριστικοποιεί την πίστωση της φορολογικής αποθήκης, προκειμένου για τα μηχανογραφημένα στο ΟΠΣΤ τελωνεία.
Τυχόν ελλείμματα ή πλεονάσματα που διαπιστώνονται κατά την έξοδο των προϊόντων, καταγράφονται στην αναφορά εξαγωγής και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η αναφορά εξαγωγής θα πρέπει να καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ518, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτεροι δικαιολογημένοι λόγοι.
ii) Στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής είναι και τελωνείο εξόδου, κατά τις οποίες δεν καταχωρείται μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα Εξόδου», η συμπλήρωση και υποβολή του μηνύματος «Αναφορά εξαγωγής» (ΙΕ818) θα πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως προαναφέρθηκε, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία εξόδου των εμπορευμάτων από το έδαφος της Κοινότητας και την οριστικοποίηση της σχετικής Διασάφησης Εξαγωγής. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πραγματοποιείται η συμπλήρωση και η υποβολή του μηνύματος «Αναφορά εξαγωγής» (ΙΕ818) στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής δεν είναι μηχανογραφημένο στο ΟΠΣΤ.
iii) Διευκρινίζεται ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής είναι και τελωνείο εξόδου, απαιτείται η υποβολή του e-ΔΕ στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική διακίνηση των εμπορευμάτων από τη φορολογική αποθήκη προς το τελωνείο εξαγωγής – εξόδου.
Δεν απαιτείται δηλαδή η υποβολή e-ΔΕ αποκλειστικά στις περιπτώσεις που η φορολογική αποθήκη βρίσκεται εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου από όπου θα πραγματοποιηθεί και η έξοδος των εμπορευμάτων από το έδαφος της Κοινότητας (π.χ. διυλιστήρια, ΚΑΕ). Στην περίπτωση αυτή, οι κωδικοί προϊόντων ΟΠΣΤ αναφέρονται στο ΕΔΕ και η πίστωση της φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται από την επιλογή «Διαχείριση των προϊόντων Ε.Φ.Κ. από Ε.Δ.Ε.» στο υποσύστημα ΕΦΚ, όπως μέχρι σήμερα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που προηγείται δηλαδή η υποβολή του e-ΔΕ, η πίστωση της αποθήκης πραγματοποιείται με την υποβολή του.
2. Απόρριψη εξαγωγής (Μήνυμα ΙΕ839)
Στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέψει την εξαγωγή των εμπορευμάτων, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος προς ενημέρωση της εφαρμογής EMCS συντάσσει το μήνυμα «Απόρριψη Εξαγωγής» (μήνυμα ΙΕ839), το οποίο κοινοποιείται στον αποστολέα.
Στην περίπτωση αυτή, όταν τα προϊόντα ΕΦΚ έχουν ήδη εξέλθει από τη φορολογική αποθήκη του αποστολέα, δεν μπορεί να γίνει πλέον ακύρωση του e-ΔΕ, αλλά για την επιστροφή των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του θα πρέπει ο αποστολέας να υποβάλει το μήνυμα «Αλλαγή προορισμού» (ΙΕ813) με παραλήπτη τον ίδιο και στη συνέχεια να υποβάλει το μήνυμα «Αναφορά παραλαβής» (ΙΕ818).

Γ. Εφοδιασμοί
Για τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με Κοινοτικά εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦΚ θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.
Ωστόσο, ειδικά για τα Κοινοτικά εμπορεύματα που εξέρχονται από εγκαταστημένες στη χώρα μας φορολογικές αποθήκες με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων που ελλιμενίζονται σε λιμάνι άλλου κράτους – μέλους, θα υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή e-ΔΕ και θα τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στο Κεφάλαιο της Εξαγωγής.