1056929/Δ13/ΦΜΑΠ/12.4.2011

Κατόπιν διασταυρώσεων που διενήργησε το Υπουργείο Οικονομικών, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φορολογούμενων – κατόχων μεγάλης ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) την περίοδο 1997 μέχρι 2007 για ένα (1) ή περισσότερα έτη.
Οι ανωτέρω φορολογούμενοι, με ανακοίνωση από το Υπουργείο, κλήθηκαν να τακτοποιήσουν τη φορολογική τους αυτή υποχρέωση, υποβάλλοντας τις αντίστοιχες δηλώσεις ΦΜΑΠ μέχρι την 31.5.2011.
Θα σας αποσταλεί άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) κατάσταση (μέσω της εφαρμογής διασταυρώσεων του δικτυακού τόπου http://10.30.6.20), η οποία περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία (άνω του 1.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008), τα οποία δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ έτους 2007.
Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα πρέπει να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη διαχείριση των διασταυρωτικών αυτών καταστάσεων.
Συγκεκριμένα:
Στις περιπτώσεις που από τις καταστάσεις που έχουν αποσταλεί στις ΔΟΥ από τη ΓΓΠΣ προκύπτει και μετά από τον έλεγχο της ΔΟΥ ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΦΜΑΠ είτε για όλα τα έτη (1997-2007) είτε για κάποια από αυτά, ο υπόχρεος θα καλείται τηλεφωνικά, εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, να προσέλθει στη ΔΟΥ να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις και να καταβάλει τον αναλογούντα ΦΜΑΠ, με τις νόμιμες προσαυξήσεις ή να του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου προβλέπεται.
Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο υπόχρεος θα προσκομίσει τη δήλωση μόνος του ή κατόπιν πρόσκλησης που θα αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών.
Εάν υποβληθεί η οικεία δήλωση, για τον υπολογισμό των πρόσθετων φόρων και προστίμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3610/2007 (σύμφωνα με την ΕΥΟΟ 1023056/1210/ΔΕ-Α’/ΠΟΛ.1041/22.2.2008). Για τον λόγο αυτόν, πριν από την υποβολή της οικείας δήλωσης, θα πρέπει να τους επιδίδεται πρόσκληση ελέγχου ΦΜΑΠ του Ν.3610/2007, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Επισημαίνεται πως όλες οι δηλώσεις των ετών 1998 έως και 2007 οι οποίες παραλαμβάνονται, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο υποσύστημα TAXIS – ΦΜΑΠ, ώστε να λαμβάνουν αριθμό δήλωσης, ανεξάρτητα από το αν προκύπτει φόρος για καταβολή.
Όλα τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται υποχρεωτικά στην «Εφαρμογή καταγραφής αποτελεσμάτων διασταυρώσεων» (http://10.30.6.20).
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής θα σας αποσταλούν από τη ΓΓΠΣ.
Ειδικά για το έτος 1997, οι δηλώσεις που παραλαμβάνονται καταχωρούνται στο χειρόγραφο βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, η εκκαθάριση του φόρου γίνεται χειρόγραφα και το διπλότυπο εκδίδεται μέσω του Υποσυστήματος TAXIS – Έσοδα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ