ΠΟΛ.1211/10.10.2011 (ΦΕΚ 2298/Β’/13.10.2011)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α’/3.10.2011) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της σύμβασης-πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του, τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
3. Την απόφαση Υ.350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/Β’/11.7.2011) του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων
Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

Το ειδικό τέλος, που προβλέπεται με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011, επιβάλλεται στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά την 17.9.2011, για το έτος 2011, στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α’).
Ο προσδιορισμός της χρήσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας λαμβάνεται από το πεδίο του Κωδικού Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ την 17.9.2011. Η αλλαγή χρήσης στο ως άνω πεδίο της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας μετά από την ανωτέρω ημερομηνία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011.
Το ποσό του ΕΕΤΗΔΕ προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών επί τον συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί τον συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011.
Για τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ, τα στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδοτούμενη δομημένη επιφάνεια, δηλαδή το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, λαμβάνονται υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των Δήμων, και καταχωρηθεί στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ μέχρι και την 17.9.2011. Σε περίπτωση που στη βάση πληροφοριών της ΔΕΗ δεν αναγράφεται ημερομηνία κατασκευής, τότε ο συντελεστής παλαιότητας θα είναι ένα (1).
Στις περιπτώσεις που τα τετραγωνικά μέτρα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμού του τέλους αυτού είναι υπερδιπλάσια των μεγαλύτερων εκ των τετραγωνικών μέτρων που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη και στον δημοτικό φόρο, τότε το ΕΕΤΗΔΕ υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη έχουν την τιμή μηδέν (0).
Το ΕΕΤΗΔΕ ενσωματώνεται διακριτά, μαζί με τον τρόπο υπολογισμού του, στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται υποχρεωτικά από αυτούς.
Ανεξάρτητα από το ονοματεπώνυμο του καταναλωτή που αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, υποκείμενος στο τέλος ή δικαιούχος των ευεργετημάτων του άρθρου 53 του Ν.4021/2011 είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών της παρ. 5 του άρθρου 53 -
Δικαιολογητικά απαλλαγής

1. Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής: Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με ΕΕΤΗΔΕ, ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011, τότε:
1.1. Το ΕΕΤΗΔΕ καταβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση επιστροφής του τέλους στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του, προσκομίζοντας και τα οικεία δικαιολογητικά. Η αίτηση έχει όπως το συνημμένο Υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
1.2. Η ΔΟΥ, άμεσα μετά από την παραλαβή της αίτησης, βάσει των μηχανογραφημένων καταστάσεων που έχουν αποσταλεί σε αυτή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αποφαίνεται για το αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται.
Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, συντάσσεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) και, αν από την εκκαθάριση αυτού προκύψει επιστροφή στον δικαιούχο, επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει, και της ΑΥΟ 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β’/8.12.1999), περί χορήγησης ενημερότητας.
Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει δόση ΕΕΤΗΔΕ.
Η απόφαση απαλλαγής από το ΕΕΤΗΔΕ ή μείωσης του συντελεστή έχει όπως τα συνημμένα Υποδείγματα 2 και 3, αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται ως παραρτήματα της απόφασης αυτής.
1.3. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ δεν κάνει δεκτή την αίτηση, τότε πρέπει να ενημερώσει τον υπόχρεο για την απόρριψη αυτή.
2. Δικαιολογητικά απαλλαγής: Η αίτηση της περ. 1.1 του άρθρου αυτού συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος είτε επισημασμένου για την εξόφληση είτε συνοδευόμενου με οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόφλησης, καθώς και δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και των αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών που λειτουργούν ως ειδικά Ταμεία, ή εκκαθαριστικό Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά από την 1.1.2008 για τα φυσικά πρόσωπα και επιπλέον, κατά περίπτωση, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτου που ανήκει στις δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή του συστατικού τους εγγράφου.
β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής των κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και δογμάτων, του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, του Αγίου Όρους, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, για ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ ή του συστατικού τους εγγράφου, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).
Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σωματείων ή ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν μόνο θρησκευτικούς σκοπούς και δικαιοπρακτούν για λογαριασμό των αντίστοιχων εκκλησιών – ευκτήριων οίκων γνωστής θρησκείας ή δόγματος, με τους οποίους συνδέονται άμεσα, απαιτείται η προσκόμιση:
i. Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου – ναού – μονής από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή το οικείο ΦΕΚ.
ii. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση απαλλαγής είναι, κατά το άρθρο 13, παρ. 2 του Συντάγματος, γνωστή θρησκεία ή δόγμα.
iii. Καταστατικό του συναφούς σωματείου ή ιδρύματος, νόμιμα δημοσιευμένου, από το οποίο να προκύπτει η σύνδεση αυτού με το γνωστό δόγμα ή θρησκεία και τον ευκτήριο οίκο.
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ημεδαπών νομικών προσώπων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για ακίνητα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ ή του συστατικού τους εγγράφου, νόμιμα δημοσιευμένου, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).
δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών που έχουν νόμιμα αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ, φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.), καθώς και βεβαίωση της αναγνώρισής τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής με τον όρο της αμοιβαιότητας ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρητέων ακινήτων, εφόσον είναι κενά και έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το διατηρητέο ακίνητο είναι κενό (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).
ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους.
η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης, αντίστοιχα, κατά την 17.9.2011. Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ την 17.9.2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το ΕΕΤΗΔΕ.
θ) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών λαμβάνεται υπόψη, εκτός του Κωδικού Απαλλαγής του Ν.2130/1993, επιπλέον και ο ειδικός Κωδικός Οικονομικής Δραστηριότητας για τα Κοινόχρηστα, όπως αυτός αποτυπώνεται στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ την 17.9.2011 και, στις περιπτώσεις αυτές, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το ΕΕΤΗΔΕ.
Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και κάμπινγκ), ως κοινόχρηστοι χώροι λογίζονται αποκλειστικά οι χώροι προσέλευσης υποδοχής και υγιεινής. Για τους χώρους αυτούς η ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια μειώνεται κατά 35%.

Άρθρο 3
Καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6,
περί απαλλαγής από το ΕΕΤΗΔΕ ή επιβολής αυτού
με μειωμένο συντελεστή 0,5

1. Διαδικασία χορήγησης μειωμένου συντελεστή ή απαλλαγής ηλεκτρονικά: Τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμένου τέλους ή της απαλλαγής της παρ. 6 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011, πρέπει να αποστείλουν (όπως ορίστηκε στην εγκύκλιο 1135771/Δ13/ΦΜΑΠ/28.9.2011) γραπτό μήνυμα (sms) κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό 54160, αναγράφοντας ΕΤΑ, τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό της παροχής τους, διαχωριζόμενα με έναν κενό χαρακτήρα, μέχρι τις 2.10.2011.
Για τη χορήγηση του μειωμένου ειδικού τέλους ή της απαλλαγής ηλεκτρονικά, η ΓΓΠΣ λαμβάνει υπόψη τα εξής:
α) Επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού τέλους σε πολύτεκνους. Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται εφόσον ο πολύτεκνος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση ποσοστού συνιδιοκτησίας, ο μειωμένος συντελεστής περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – Ν.2238/1994), τα τέκνα βαρύνουν, στην περίπτωση έγγαμων, τον υπόχρεο άνδρα και ως εκ τούτου για τον χαρακτηρισμό του πολύτεκνου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των τέκνων του Κωδικού 003 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.
Στις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί ο Κωδικός 004 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 με αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του τέσσερα (4), τότε ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στο ιδιοκατοικούμενο ακίνητο της συζύγου κατά το ποσοστό της.
β) Επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού τέλους σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ανάπηρο ή βαρύνεται με ανάπηρο. Σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ΚΦΕ, βαρύνει τον φορολογούμενο ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα. Επομένως, στην περίπτωση έγγαμων, τον μειωμένο συντελεστή ειδικού τέλους έχει ο κατά κυριότητα ή επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) ιδιοκτήτης της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας, εφόσον ο ίδιος είναι ανάπηρος κατά την έννοια της περ. θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ ή ο/η σύζυγος που τον βαρύνει είναι ανάπηρο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω και δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
Στις περιπτώσεις λοιπών προστατευόμενων ανάπηρων μελών, ο μειωμένος συντελεστής χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
Γ) Απαλλαγή ειδικού τέλους σε άνεργους. Η απαλλαγή χορηγείται εφόσον ο άνεργος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση ποσοστού συνιδιοκτησίας, η απαλλαγή περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.
Για την προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά οι Κωδικοί 003 – 004.
Η ΓΓΠΣ, αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα απαντήσει σε όλα τα μηνύματα για το αποτέλεσμα της αίτησης με γραπτό μήνυμα (sms) είτε ότι η αίτηση έγινε δεκτή είτε ότι έχει απορριφθεί. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣ παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στον Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του ειδικού τέλους ή δικαιούνται μειωμένο τέλος, με τον αντίστοιχο αριθμό παροχής. Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές θα αρχίσουν να εκδίδουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με χρέωση ΕΕΤΗΔΕ, μετά από σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη του αρχείου της ΓΓΠΣ που θα περιλαμβάνει τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμένου τέλους ή της απαλλαγής της παρ. 6 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αποστείλει γραπτό μήνυμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (2.10.2011), καταβάλλει την πρώτη δόση και έπειτα δύναται, με την ίδια διαδικασία, να αποστείλει εκπρόθεσμα γραπτό μήνυμα μέχρι τις 30.11.2011. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, λαμβάνεται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό που εκδίδεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές μετά από την έγκριση της αίτησης.
Τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται στους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο Διαχειριστής Δικτύου μεριμνά ούτως ώστε σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά από τη λήψη του αρχείου από τη ΓΓΠΣ να έχουν αποσταλεί προς τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος όλα τα αρχεία με τα απαραίτητα στοιχεία των χρεώσεων λόγω των αλλαγών.
2. Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τη ΔΟΥ: Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω (περ. 1 του άρθρου αυτού) διαδικασία από τον υπόχρεο ή δεν χορηγηθεί η απαλλαγή ή η μείωση του συντελεστή από τη ΓΓΠΣ τότε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η απαλλαγή ή η μείωση του συντελεστή ΕΕΤΗΔΕ χορηγείται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του ΔΟΥ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, προσκομίζοντας τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
α) Όταν συντρέχει περίπτωση μειωμένου συντελεστή σε ιδιοκατοικούμενο ακίνητο πολυτέκνου, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά από την 1.1.2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει, κατά κυριότητα ή επικαρπία, στον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, τα τέκνα είναι προστατευόμενα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 30.000,00 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000,00 ευρώ, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.
β) Όταν συντρέχει περίπτωση μειωμένου συντελεστή σε ιδιοκατοικούμενο ακίνητο προσώπου που είναι το ίδιο ανάπηρο, κατά την έννοια της περ. θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ ή που βαρύνεται φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, από ανάπηρο, κατά την έννοια της περ. θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή για την πιστοποίηση της αναπηρίας, φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά από την 1.1.2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει, κατά κυριότητα ή επικαρπία, στον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το πρόσωπο που τον βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, είναι ανάπηρο κατά την έννοια της περ. θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000,00 ευρώ, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σε ιδιοκατοικούμενο ακίνητο σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα Μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή στους καταλόγους προσφερόμενων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους, καθώς και του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά από την 1.1.2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει, κατά κυριότητα ή επικαρπία, στον δικαιούχο της απαλλαγής και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 12.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο με 4.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000,00 ευρώ, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου. Όταν ο δικαιούχος κατά τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους της περ. 2.1 του άρθρου 4 της απόφασης αυτής που έχουν αποσταλεί από τη ΓΓΠΣ στις ΔΟΥ, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για να χορηγηθεί η απαλλαγή αυτή, απαιτείται ο δικαιούχος να είναι άνεργος κατά την 17.9.2011.
Η απαλλαγή παρέχεται για την κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου).
Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 100% του ακινήτου, τότε η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής παρέχεται για το ποσοστό του.
Ο έλεγχος του ύψους της ακίνητης περιουσίας αφορά την αξία της περιουσίας του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου) και όχι την αξία της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας.

Άρθρο 4
Διαδικασία βεβαίωσης του ΕΕΤΗΔΕ

1. Ενέργειες ΔΕΗ και εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος
1.1. Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές υποχρεούνται να αποστέλλουν άμεσα στη ΓΓΠΣ μηχανογραφημένες καταστάσεις με τους καταναλωτές στους οποίους έχει επιβληθεί το ΕΕΤΗΔΕ, στις οποίες περιλαμβάνεται ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ, όπου υπάρχει.
1.2. Αν δεν καταβληθεί το ΕΕΤΗΔΕ εντός σαράντα (40) ημερών από την έκδοση του λογαριασμού, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος διακόπτει τη σύνδεση και δεν επαναχορηγεί το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την εξόφληση του ΕΕΤΗΔΕ.
Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος εντός είκοσι (20) ημερών από τη διακοπή, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προχωρούν σε διαγραφή της απαίτησης από τον πελάτη σε ό,τι αφορά το ΕΕΤΗΔΕ.
1.3. Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν, ταυτόχρονα με τη διαγραφή της απαίτησης σε ό,τι αφορά το ΕΕΤΗΔΕ, να αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ καταστάσεις των καταναλωτών για τους οποίους διαγράφηκε η απαίτηση ΕΕΤΗΔΕ, στις οποίες περιλαμβάνεται ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ, όπου υπάρχει.
1.4. Η επαναχορήγηση του ρεύματος στην παροχή που ηλεκτροδοτεί το συγκεκριμένο ακίνητο από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά από τη διαγραφή της απαίτησης για το ΕΕΤΗΔΕ, δεν μπορεί να γίνει αν δεν προσκομιστεί βεβαίωση εξόφλησης του ΕΕΤΗΔΕ από την αρμόδια ΔΟΥ. Η ίδια βεβαίωση απαιτείται και στις περιπτώσεις που αιτηθεί αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Όσοι, με βάση την αποτύπωση στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου στις 17.9.2011, καθορίστηκαν ως υπόχρεοι ΕΕΤΗΔΕ, δεν μπορούν να προβούν σε αλλαγή προμηθευτή, αν πρώτα δεν έχουν εξοφλήσει στο σύνολό του το ΕΕΤΗΔΕ.
1.5. Ειδικά στην περίπτωση που διακοπεί το συμβόλαιο μεταξύ του καταναλωτή και της ΔΕΗ ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ της 17.9.2011 και της ημερομηνίας έκδοσης των πρώτων λογαριασμών που θα περιέχουν το ΕΕΤΗΔΕ, ο Διαχειριστής Δικτύου θα υπολογίσει το ΕΕΤΗΔΕ και θα αποστείλει σε κάθε προμηθευτή τις χρεώσεις που αφορούν τον ενεργό πελάτη την ημερομηνία της πρώτης έκδοσης, ώστε ο προμηθευτής να συμπεριλάβει το ΕΕΤΗΔΕ στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου, την ημερομηνία έκδοσης των πρώτων λογαριασμών, δεν βρεθεί ενεργός πελάτης (ενώ ήταν ενεργός στις 17.9.2011) σε οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, ο Διαχειριστής Δικτύου αποστέλλει στη ΓΓΠΣ κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα οφειλόμενα τέλη, με παρατήρηση ότι δεν χρεώθηκαν σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
1.6. Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν να αποστείλουν στη ΓΓΠΣ καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των παροχών στις οποίες δεν επιβλήθηκε ΕΕΤΗΔΕ, με ενδείξεις Δημόσιο και ΝΠΔΔ.
2. Ενέργειες της ΓΓΠΣ
2.1. Η ΓΓΠΣ, μετά από την παραλαβή και επεξεργασία των καταστάσεων της περ. 1.1, αποστέλλει άμεσα τις καταστάσεις αυτές σε όλες τις ΔΟΥ, προκειμένου αυτές να χορηγούν τις απαλλαγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. 1 του άρθρου 2 και περ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Ταυτόχρονα, αποστέλλει στις ΔΟΥ τους καταλόγους των μακροχρόνια και επιδοτούμενων ανέργων που έχουν διατεθεί σε αυτή.
2.2. Η ΓΓΠΣ, μετά από την επεξεργασία των καταστάσεων των περ. 1.3 και 1.5 του άρθρου αυτού, τις αποστέλλει στις ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του καταναλωτή. Αν από τις καταστάσεις που έχουν αποσταλεί δεν προκύπτει η αρμόδια ΔΟΥ, τότε η κατάσταση αποστέλλεται στη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο. Ταυτόχρονα με την αποστολή των ανωτέρω καταστάσεων – χρηματικών καταλόγων, η ΓΓΠΣ εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις για την οφειλή αυτή στον καταναλωτή, ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.
2.3. Η ΓΓΠΣ επεξεργάζεται τις καταστάσεις της περ. 1.6 του άρθρου αυτού και, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, αποστέλλει καταλόγους με τους υπόχρεους σε καταβολή του τέλους στις αρμόδιες ΔΟΥ, ώστε να βεβαιωθεί το ΕΕΤΗΔΕ που δεν υπολογίστηκε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.
2.4. Η ΓΓΠΣ αποστέλλει αρχείο στον Διαχειριστή Δικτύου για τις περιπτώσεις του άρθρου 2 της παρούσας, ώστε να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης του ΕΕΤΗΔΕ μέχρι τις 9.12.2011.
3. Ενέργειες των ΔΟΥ
3.1. Μετά από την παραλαβή των χρηματικών καταλόγων από τη ΓΓΠΣ, της υποπερ. 2.2 της περ. 2 του άρθρου αυτού, οι ΔΟΥ οφείλουν να μεριμνήσουν για την είσπραξη των οφειλών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα εφαρμοστούν στον κύριο ή τον επικαρπωτή του ακινήτου, ο οποίος είναι και υποκείμενος στο ΕΕΤΗΔΕ.
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου για το οποίο οφείλεται ΕΕΤΗΔΕ, προσέρχεται στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να υποδείξει τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το οφειλόμενο ΕΕΤΗΔΕ και να βεβαιωθεί στο όνομα του υπόχρεου. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ του υπόχρεου είναι διαφορετική από τη ΔΟΥ του καταναλωτή, η τελευταία διαβιβάζει τον χρηματικό κατάλογο στη ΔΟΥ του υπόχρεου.
Η ίδια ως άνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα και από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου.
3.2. Σε περίπτωση εξόφλησης του ΕΕΤΗΔΕ, η ΔΟΥ οφείλει να χορηγεί βεβαίωση προς τον υπόχρεο καταναλωτή, την οποία ο τελευταίος προσκομίζει στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να επαναχορηγηθεί το ρεύμα ή να πραγματοποιηθεί η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.
Η βεβαίωση έχει όπως το συνημμένο Υπόδειγμα 4, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

Άρθρο 5
Διαδικασία απόδοσης του ΕΕΤΗΔΕ από τη ΔΕΗ
στο Ελληνικό Δημόσιο

1. Με τη συμπλήρωση της εικοστής (20ής) ημέρας (ή της επόμενης εργάσιμης) από τη λήξη του μήνα που εισπράχθηκε το ΕΕΤΗΔΕ, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν να καταθέτουν το εισπραχθέν ποσό στον ΚΑΕ 0224 του προϋπολογισμού.
2. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν να αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ καταστάσεις εισπραχθέντων ΕΕΤΗΔΕ, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ, όπου υπάρχει, και το εισπραχθέν ποσό.
3. Η Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και αποστέλλονται από τον Διαχειριστή Δικτύου, τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος στη ΓΓΠΣ.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 3.10.2011, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ