Αυτόν τον μήνα
Καταληκτικές ημερομηνίες:
α) Υποβολής αντιτύπου βιβλίου ημερολογίου διαφημίσεων από ΜΜΕ (15/2).
β) Ηλεκτρονικής υποβολής Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης (15/2).
γ) Υποβολής από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει (20/2).
δ) Απόδοσης τελών χαρτοσήμου στις περιπτώσεις του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 10 του ΚΒΣ) (20/2).
ε) Απόδοσης φόρου επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων (20/2).
στ) Απογραφής αποθεμάτων κατ’ είδος και καταχώρισης στο βιβλίο απογραφών (20/2).
ζ) Καταβολής στο ΙΚΑ των εισφορών του Δώρου Χριστουγέννων έτους 2011 (29/2).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΦΜ
που λήγει σε:
Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής
1 15 Φεβρουαρίου
2 16 Φεβρουαρίου
3 17 Φεβρουαρίου
4 20 Φεβρουαρίου
5 21 Φεβρουαρίου
6 22 Φεβρουαρίου
7 23 Φεβρουαρίου
8 24 Φεβρουαρίου
9 28 Φεβρουαρίου
10, 20, 30, 40, 50 29 Φεβρουαρίου
60, 70, 80, 90, 00 1 Μαρτίου
Χωρίς ΑΦΜ 1 Μαρτίου

Με βάση το άρθρο 23, παρ. 3 του Ν.3427/2005, όπως ισχύει, αποδεσμεύτηκε η υποβολή του Εντύπου Ε9 από την υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων. Οι ημερομηνίες που δημοσιεύουμε, είναι αυτές που αναφέρονται στον νόμο. Όμως, υπάρχει εξαγγελία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης και δεν έχει ακόμη εκδοθεί το αντίστοιχο έντυπο. Αναμένουμε σχετικές αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, βεβαιωμένων σε ΔΟΥ και τελωνεία: Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη 10.1.2011 στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, το οικονομικό επιτελείο δίνει τη δυνατότητα να πληρωθούν φόροι, τέλη και λοιπές υποχρεώσεις που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, με ευνοϊκούς όρους και μείωση των προσαυξήσεων που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση (μέχρι 29.2.2012).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ως ακολούθως:

Καταβολή Απαλλαγή
προσαυξήσεων
Εφάπαξ 100%
Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις 90%
Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις 75%
Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις 60%
Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις 45%
Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις 25%

· Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 29.2.2012 στην αρμόδια ΔΟΥ ή το τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή και μετά από τις 29.2.2012.
· Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς ειδοποίηση.
· Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 100,00 ευρώ. Η Καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με προσαύξηση 1%.
· Στους οφειλέτες του Δημοσίου που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή, θα παρασχεθεί η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών «που τελούν σε αναστολή είσπραξης» ή οφειλών που έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις, εφόσον τηρούνται οι όροι τους.
· Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας.
· Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
· Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό. Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.
· Αν δεν καταβληθούν τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή δεν καταβληθούν η προτελευταία ή η τελευταία δόση της ρύθμισης, χάνεται το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί θα επανέρχονται σε ισχύ και επιδιώκεται η είσπραξη του υπολοίπου της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
2. Αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των μεγάλων οφειλετών του ΙΚΑ και νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών: Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.
Ταυτόχρονα, στο ίδιο νομοσχέδιο προωθείται ρύθμιση με βάση την οποία ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία δίωξης για οφειλέτες προς το ΙΚΑ για οφειλές που ξεπερνούν το ποσό των 150.000,00 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα πρόσθετα τέλη.
Με τη νέα ρύθμιση κεφαλαιοποιούνται οι μέχρι 31.12.2011 οφειλές και παρέχεται η δυνατότητα καταβολής τους σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες δόσεις, ως ακολούθως:

Καταβολή Απαλλαγή
προσαυξήσεων
Εφάπαξ ή έως 3 ισόποσες δόσεις 100%
Από 4 έως 6 ισόποσες δόσεις 75%
Από 7 έως 9 ισόποσες δόσεις 50%

Ακόμη, δίνεται δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση του άρθρου 48 του Ν.3943/2011, με έκπτωση 30% στα πρόσθετα τέλη της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής τους. Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση ισχύει και για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στο άρθρο 48 του Ν.3943/2011, στο οποίο προβλεπόταν μόνο η κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι την 31.12.2010, ενώ στη ρύθμιση του Ν.4019/2011 προβλεπόταν η κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι 31.12.2010, με έκπτωση κατά 20% των πρόσθετων τελών.
Η νέα ρύθμιση ισχύει για όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων ή έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων.
Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα δημοσίευσης του νόμου.
Το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 48 του Ν.3943/2011 όσον αφορά τα εξής:
α) Το ποσό της δόσης σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα λοιπά Ταμεία ασφάλισης μισθωτών καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά τα κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 150,00 ευρώ.
Εφόσον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρος αυτού δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείων μισθωτών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού, το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής χωρίς να υπολείπεται του ποσού των 150,00 ευρώ.
β) Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται του ποσού των 150,00 ευρώ. Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον Οργανισμό αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά τον χρόνο διακοπής της ασφάλισης.
γ) Για τους οφειλέτες των Ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων – ανεξάρτητα απασχολούμενων, πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παρ. β’, με εξαίρεση τη δόση που είναι μηνιαία και το ελάχιστο ποσό αυτής που ανέρχεται στα 100,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Υπενθυμίζουμε ότι με ανακοινώσεις και αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών έχουν δοθεί παρατάσεις σε ορισμένες δηλωτικές υποχρεώσεις των επιτηδευματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των εταιρειών. Ορισμένες από αυτές έχουν οριστικοποιηθεί, ενώ για άλλες περιμένουμε σχετικές αποφάσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
· Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική (υποχρεωτικά) υποβολή καταστάσεων από λογιστές – φοροτεχνικούς (Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, αυτοκινήτων εταιρείας, κινητής τηλεφωνίας και αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων) ενεργοποιήθηκε την 1.7.2011 (www.gsis.gr), ενώ η προθεσμία υποβολής, μετά και από την έκδοση της ΠΟΛ.1235/24.11.2011, παρατάθηκε για τις 15.2.2011 (ανακοίνωση της 20.12.2011 του Υπουργείου Οικονομικών).
Αναμένεται να εκδοθεί νέα ανακοίνωση με τη συμπλήρωση και της κατάστασης «Αυτοκινήτων και Ακινήτων» που θα συμπεριλαμβάνει τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα που παρέχουν οι επιχειρήσεις στα στελέχη και τους εργαζομένους τους.
· Η ηλεκτρονική (υποχρεωτικά) υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (Έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), αναβάλλεται για τη χρήση του 2010 (ΕΥΟ ΠΟΛ.1201/26.9.2011).
· Με σχετική ανακοίνωση η αναγκαστική λήψη κλειδάριθμου από τους παλαιούς χρήστες του TAXISnet παρατάθηκε έως τις 30.6.2012.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1246/7.12.2011 το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε οδηγίες για την παρακράτηση του ΦΜΥ και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1.1.2012 και μετά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν.4024/2011.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ

Με τον Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1 και 2 υπήρξε τροποποίηση του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.2238/1994, όσον αφορά την απόδοση του παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
Πιο συγκεκριμένα:
«1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα:
α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα, και
β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων.
Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.”
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για παρακρατήσεις φόρου που διενεργούνται από την 1η Μαΐου 2011 και εφεξής.»
Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που το 2010 απασχολούσαν, κατά μέσο όρο, περισσότερα από πενήντα (50) άτομα, θα έπρεπε να υποβάλουν τη δήλωση ΦΜΥ που αφορά παρακρατήσεις φόρου του Μαΐου μέσα στον μήνα Ιούνιο σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες (20/6 ο ΑΦΜ που λήγει σε 1, 21/6 ο ΑΦΜ που λήγει σε 2 κ.λπ.) και όχι τον Ιούλιο όπως ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.
Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από τις αλλαγές του Ν.3943/2011 το κριτήριο για την υποβολή μηνιαίας ΦΜΥ ήταν η απασχόληση προσωπικού άνω των πεντακοσίων (500) ατόμων.
Υπολογισμός μέσου όρου προσωπικού: Για τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού της χρήσης 2010 λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ημερομισθίων του έτους (ημέρες ασφάλισης) δια του αριθμού των εργάσιμων ημερών του έτους.
Π.χ. Ημερομίσθια χρήσης 2010: 15.700.
Εργάσιμες ημέρες έτους: 15.700.
Άρα 15.700 / 300 = 52 εργαζόμενοι μέσος όρος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TAXISnet ΑΠΟ 1.7.2011

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1033/18.2.2011 (ΦΕΚ 339/Β’/2.3.2011), ειδικά για τη διαχειριστική χρήση 2011, η ηλεκτρονική υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ και απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.1.2011 έως 30.6.2011 και υποχρεωτική για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά.
Υπενθυμίζουμε ότι για τις περιόδους Ιουλίου και Αυγούστου η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων πραγματοποιήθηκε ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα του Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Δελτίο Τύπου της 18.7.2011
Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1.8.2011 υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι από 1.8.2011 και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40, παρ. 1 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’/15.7.2010) η είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων και για τις μισθολογικές περιόδους Ιουλίου 2011 και εφεξής θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
Από την ίδια ημερομηνία παύει η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών στα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατόπιν αυτού, οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων θα πρέπει να καταβάλουν, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ σε τράπεζες της επιλογής τους ή στα ΕΛΤΑ, τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, για τις περιόδους απασχόλησης Ιουλίου 2011 και εφεξής. Στο πλαίσιο του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ παρέχεται, μεταξύ άλλων, και η Διατραπεζική Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυτόματης Εξόφλησης Λογαριασμών (Diasdebit).
Συνιστάται ιδιαίτερα στους εργοδότες να επικοινωνήσουν με τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και με τις τράπεζες συνεργασίας τους, προκειμένου να ενημερωθούν αφενός για τα εναλλακτικά δίκτυα που προσφέρονται ώστε να αποφύγουν την πιθανή αναμονή στα Ταμεία και αφετέρου για το τυχόν κόστος κάθε τύπου συναλλαγής.
Εξαιρέσεις: Θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υποκαταστήματα, Ταμεία Είσπραξης κ.λπ.):
- Εισφορές προαιρετικής ασφάλισης και αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης.
- Ποσά για εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ.
- Ποσά δόσεων ρύθμισης οφειλών.
- Προκαταβολή εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου.
- Εισφορές βάσει Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (ΠΕΔ) για δημόσια έργα.
- Τρέχουσες εισφορές για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί μέχρι 31.12.2001 (όπου ο Αριθμός Μητρώου είναι με εννέα ψηφία).
- Εισφορές για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων οι οποίες εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από την υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (όπως αποκλειστικές νοσοκόμες κ.λπ.).
Σημείωση: Η δημοσιευόμενη ανακοίνωση του ΙΚΑ ΔΕΝ έχει καμία σχέση με την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εξόφληση της μισθοδοσίας μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής απόφασης εξόφλησης της μισθοδοσίας προσωπικού μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, όπως αναλύουμε και κατωτέρω.
α) Από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών
Ν.2238/1994 – Άρθρο 31: Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
«1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος:
α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου:
αα) Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών. Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, να ενημερώσει τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό σχετικά με την απόδοση ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.» (Η εν λόγω απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη).
β) Από πλευράς Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
N.3863/2010 – Άρθρο 40: Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
«1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων και των λοιπών πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων διενεργείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο. Επίσης, από 1.1.2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ.
2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.» (η εν λόγω απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη).
γ) Από πλευράς ΙΚΑ
Από το ΙΚΑ έχει εκδοθεί μάλιστα και σχετική εγκύκλιος (45/11.7.2011) περί της μη εφαρμογής του μέτρου, η οποία αναφέρει:
«Β. Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος
Με τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ. 2 του Ν.3863/2010, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:
Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα.
Για τον σκοπό αυτόν, κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει.
Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Επειδή, όπως ρητά αναφέρεται στον νόμο, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία θα καθορίζεται η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιός μας για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.»
Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα υποχρέωσης εξόφλησης της μισθοδοσίας μέσω τραπέζης.

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Η Τετάρτη 1.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

(1) Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 9

(α) Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 9 (Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1)
Ι. Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου από εκείνους που απασχολούν, κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο, προσωπικό ή καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 1).
II. Υποβολή δήλωσης για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου:
α) 20% στο ακαθάριστο ποσό από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή των αμοιβών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς Οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας (Ν.2238/1994, άρθρα 58, παρ. 1 και 59, παρ. 1).
β) 20% για προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον ΚΒΣ η έκδοση θεωρημένου στοιχείου από τον δικαιούχο των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή των αμοιβών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας (Ν.2238/1994, άρθρα 55, παρ. 1ε’ και 59, παρ. 1).
γ) 35% στους μισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. και στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε, εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους μισθούς που λαμβάνουν (Ν.2238/1994, άρθρα 28 παρ. 3στ’, 55 παρ. 1α’ και 59 παρ. 1 και Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9).
[Προσοχή: Με το άρθρο 13, παρ. 5 του Ν.3842/2010 ο φόρος αυξήθηκε από 25% σε 35% στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.]
δ) 20% στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου με βάση νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν από τη σχετική δίκη (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1ε’ και Ν.2753/1999, άρθρο 5, παρ. 12).

(β) Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Δεκέμβριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 9
α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.
β) Απόδοση φόρου (35%) προηγούμενου μήνα στους μισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. και στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.2238/1994, άρθρο 28, παρ. 3στ’ – Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9 και Ν.3842/2010, άρθρο 13, παρ. 5).

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Η Πέμπτη 2.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50 (Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1)
Βλέπε Τετάρτη 1.2.2012, παρ. 1α’.

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Δεκέμβριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50
Βλέπε Τετάρτη 1.2.2012, παρ. 1β’.

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Η Παρασκευή 3.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 (Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1)
Βλέπε Τετάρτη 1.2.2012, παρ. 1α’.

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Δεκέμβριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00
Βλέπε Τετάρτη 1.2.2012, παρ. 1β’.

ΦΠΑ

- Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet και απορρίφθηκε για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ΑΥΟΟ 1002820/7268/1364/0014/ΠΟΛ.1003/14.1.2004 (ΦΕΚ 132/Β’/29.1.2004) και ΕΥΟΟ 1086725/5479/1001/Α0014/ΠΟΛ.1111/27.10.2004.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Η Παρασκευή 10.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 15%, του προηγούμενου μήνα, επί αμοιβών δικηγόρων για εργατικές και αυτοκινητικές υποθέσεις από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ (Ν.2753/1999, άρθρο 7, παρ. 3β’).
β) Υποβολή δήλωσης και απόδοση τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο για το δικαίωμα υδροληψίας του προηγούμενου μήνα (Β.Δ. της 24.9.1958, άρθρο 12 και Ν.1080/1980, άρθρο 2). Το τέλος καταβάλλεται με αποστολή γραμματίου είσπραξης στον δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα.
γ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων, του προηγούμενου μήνα, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. (ανεξαρτήτως ΑΦΜ – αφορά τους μη υπόχρεους ΦΠΑ): Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), (μηνιαία) μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου τους (ΑΜΕ).
Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη ημέρα.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Η Τετάρτη 15.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων
Υποβολή της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης από λογιστές – φοροτεχνικούς (Ν.3842/2010, άρθρο 17, παρ. 9), η οποία περιλαμβάνει πίνακα με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών, πίνακα με τα ποσά των φόρων που έχουν αποδοθεί, πίνακα με τον αριθμό των κινητών τηλεφώνων και τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση και πίνακα με τα αυτοκίνητα της επιχείρησης και τα κυβικά εκατοστά τους, σύμφωνα με την ΕΥΟ ΠΟΛ.1053/24.3.2011 (ΕΥΟ ΠΟΛ.1235/24.11.2011 – ανακοίνωση της 20.12.2011 του Υπουργείου Οικονομικών).

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων – Απόδοση φόρων, τελών κ.λπ.
1. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε. και οι οποίες αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 105, παρ. 6γ’ του Ν.2238/1994. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 35%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου και η απόδοση αυτού γίνεται στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου από την παρακράτηση μήνα (Ν.2238/1994, άρθρο 54, παρ. 5).
2. Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωμής, παρακρατείται 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για την παροχή υπηρεσιών (εκτός από τις ρητά οριζόμενες σε ειδικότερες διατάξεις), (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1στ’).
Εξαιρούνται συναλλαγές μέχρι 150,00 ευρώ. Για λοιπές εξαιρέσεις, βλ. Ν.2238/1994 (άρθρο 55, παρ. 1στ’).
Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα, ειδικά όμως για διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων, μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.
3. Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 3% (μέχρι 31.12.2010 ίσχυε ποσοστό 1%δεν έχει εκδοθεί απόφαση παράτασής του) που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα από εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1β’ και Ν.3763/2009, άρθρο 3, παρ. 5).
4. Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου τόκων διαφόρων περιπτώσεων
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε με συντελεστή 10% στα ποσά των τόκων από καταθέσεις και πράξεις repos που λογίζονται από την 1.1.2005 για τους τόκους που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από την παρακράτηση του φόρου και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου μόνο για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες (Ν.2238/1994, άρθρα 12, 114 παρ. 3 και 54 παρ. 4).
β) Υποβολή δήλωσης από τις τράπεζες για τόκους τραπεζικών καταθέσεων. Παρακρατείται ποσοστό 10% (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 1-2).
γ) Υποβολή δήλωσης για τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Παρακρατείται φόρος 35%, με εξάντληση της υποχρέωσης του δικαιούχου (Ν.2238/1994, άρθρα 54, παρ. 5 και 60, παρ. 2).
δ) Υποβολή δήλωσης για τόκους δανείων ή πιστώσεων (εκτός τραπεζικών). Παρακρατείται φόρος 20%.
ε) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου εισοδήματος (προς 10%) που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε από τους τόκους ομολόγων και έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον προηγούμενο μήνα. Με την παρακράτηση ή προείσπραξη εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση μόνο για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 8 και Ν.3091/2002, άρθρο 3, παρ. 2).
στ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση εφάπαξ του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τόκους δανείων που συνομολογούνται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρεία προς τα μέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εμπορικές συναλλαγές), που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη.
ζ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος ή προεισπραχθέντος φόρου εισοδήματος προς 10% (στους έντοκους τίτλους που εκδίδονται από τις 3.1.1998) στους τόκους οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους, και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες 10% για πράξεις repos (Ν.2238/1994, άρθρο 12, παρ. 8 και Ν.3091/2002, άρθρο 3, παρ. 2).
5. Χαρτόσημα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση χαρτοσήμου δανείων ή καταθέσεων από εταίρους, εφόσον η εγγραφή τους στα τηρούμενα βιβλία έγινε κατά τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, τα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε: 2% για δάνεια μεταξύ εμπόρων, 3% για δάνεια μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών και τρίτων, 2% για δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων (τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και 1% για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρείες.
6. Καταβολή φόρου για τις προμήθειες ή αμοιβές του προηγούμενου μήνα, σε περιπτώσεις αμοιβών από κινητές αξίεςαμοιβαία κεφάλαιαομολογίεςχρεόγραφα
α) Υποβολή δήλωσης από τις Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) για παρακράτηση φόρου 20%, για την καταβολή προμηθειών ή αμοιβών σε διαμεσολαβητές πώλησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (Ν.2238/1994, άρθρα 55, παρ. 1ζ’ και 60, παρ. 3).
β) Υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματα από ομολογίες και χρεόγραφα των ημεδαπών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, του προηγούμενου μήνα, καθώς και από κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής προέλευσης. Η παρακράτηση (20%) γίνεται κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή την είσπραξη των μερισμάτων από τον δικαιούχο (Ν.2238/1994, άρθρα 54 παρ. 5 και 6δ’ και 60 παρ. 2).
γ) Παρακράτηση φόρου 25% στο εισόδημα του προηγούμενου μήνα από κινητές αξίες ημεδαπής (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ. και στους διευθυντές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τόκους από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής Α.Ε.), που αποκτάται από αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Αποδίδεται με δήλωση μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παρακράτησης (Ν.2238/1994, άρθρο 114, παρ. 2 και Ν.3427/2005, άρθρο 26, παρ. 4).
δ) Απόδοση παρακρατούμενου φόρου 15% εισοδημάτων που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας ή εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του Ν.1969/1991 (Ν.2238/1994, άρθρα 24 παρ. 1η’ και 54 παρ. 4 και 6στ’).
7. Λοιπές περιπτώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων προηγούμενου μήνα
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% που παρακρατήθηκε στα χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν σε αθλητές εθνικών ομάδων από το Δημόσιο ως επιβράβευση (Ν.2238/1994, άρθρα 13, παρ. 13 και 60, παρ. 3).
β) Υποβολή δήλωσης για τα λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ. και στους διευθυντές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια). Παρακρατείται φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρο 54, παρ. 5).
γ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ του αναλογούντος φόρου 20%, από την 1.1.2003, που αφορά κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 1γ’).
δ) Υποβολή δήλωσης για τις αμοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους, τον ΕΟΤ, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997, τον σύλλογο «Οι φίλοι της Μουσικής», καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου (Ν.2238/1994, άρθρα 13, παρ. 12 και 60, παρ. 3).
ε) Υποβολή δήλωσης και απόδοση από την Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων του παρακρατηθέντος φόρου, κατά τον προηγούμενο μήνα, με συντελεστή 1,5‰ στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Η απόδοση γίνεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του αμέσως επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές (Ν.2579/1998, άρθρο 9, παρ. 2).
στ) Υποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και απόδοση φόρου με συντελεστή 1,5‰ για τις πωλήσεις, κατά τον προηγούμενο μήνα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς (Ν.2703/1999, άρθρο 27, παρ. 2).
ζ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μεταβίβαση σε ημεδαπά αθλητικά σωματεία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών και λοιπών αθλητών (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 6).
8. Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου που έχει παρακρατηθεί για διάφορες περιπτώσεις αποζημιώσεωναμοιβών από και σε αλλοδαπές εταιρείες
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου (20%) για αποζημιώσεις σε αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγμάτων προς τρίτους στην Ελλάδα, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, οργάνωση επιχειρήσεων, εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, καθώς και για αμοιβές που καταβάλλονται σε καλλιτεχνικά συγκροτήματα ξένων χωρών. Παρακρατείται φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 6).
β) Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε επί της αξίας τεχνικών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα που αναλαμβάνουν αλλοδαπές εταιρείες (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 9).
γ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου (15%) που έχει παρακρατηθεί στις αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικού αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ., που καταβλήθηκαν από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους σε αυτούς (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1γ’).
δ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που έχει παρακρατηθεί στα ποσά που καταβλήθηκαν και αφορούν αποζημιώσεις ή δικαιώματα για τη χρήση κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών κ.λπ., για ραδιοφωνικές εκπομπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και Οργανισμούς, με ταυτόχρονη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 6).
ε) Υποβολή δήλωσης για το εισόδημα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά εκτός μισθού στα μέλη Δ.Σ. και στους διευθυντές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τόκους από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής Α.Ε.) ημεδαπής, που αποκτάται από αλλοδαπούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Παρακρατείται φόρος 25% (Ν.2238/1994, άρθρο 114, παρ. 2 και Ν.3427/2005, άρθρο 26, παρ. 4).
στ) Υποβολή δήλωσης για το εισόδημα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που εξαργυρώνονται στην Ελλάδα. Παρακρατείται φόρος 20% (Ν.2238/1994, άρθρα 54 παρ. 5 και 6δ’ και 60 παρ. 2).
ζ) Υποβολή δήλωσης για τα καθαρά κέρδη αλλοδαπών εταιρειών που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως. Παρακρατείται, στην ακαθάριστη αμοιβή, φόρος 25% από την 1.1.2003 (Ν.2238/1994, άρθρο 13, παρ. 8 – Ν.3091/2002, άρθρο 9, παρ. 2 και Ν.3842/2010, άρθρο 5, παρ. 5).
9. Φόρος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου: Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος προσαυξάνεται κατά μία (1) μονάδα και υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές. Ο φόρος αποδίδεται στη ΔΟΥ μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων (Ν.3371/2005, άρθρο 39, παρ. 3).
10. Φόρος αμοιβαίων κεφαλαίων: Φορολογούνται με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος προσαυξάνεται ανάλογα με την κατηγορία κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αποδίδεται στη ΔΟΥ μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται από τις ΑΕΔΑΚ στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου (Ν.2238/1994, άρθρο 33, παρ. 3).

ΦΠΑ

- Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από απαλλασσόμενους
Οι υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στον φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποχρεούνται να υποβάλουν στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα της ενδοκοινοτικής απόκτησης και να καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές (Ν.3091/2002, άρθρο 19, παρ. 13). Συνεπώς, η προαναφερόμενη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη 15η του τρέχοντος μηνός για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις του προηγούμενου μήνα.

ΚΒΣ

- Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων από ΜΜΕ (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά)
Υποβάλλεται ένα αντίτυπο του ημερολογίου διαφημίσεων για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι τη 15η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του διμήνου (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου στις 15 Απριλίου, Μαρτίου – Απριλίου στις 15 Ιουνίου, Μαΐου – Ιουνίου στις 15 Αυγούστου, Ιουλίου – Αυγούστου στις 15 Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου στις 15 Δεκεμβρίου, Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου στις 15 Φεβρουαρίου), [Ν.2328/1995, άρθρο 12 - κοινή απόφαση 1086567/40/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1217/29.7.1996 (ΦΕΚ 689/Β’/19.8.1996) των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ΕΥΟ 1092784/131/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1238/19.8.1996].

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Η Δευτέρα 20.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

(2) Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 1
α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.
β) Απόδοση φόρου (35%) προηγούμενου μήνα στους μισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. και στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.2238/1994, άρθρο 28, παρ. 3στ’ – Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9 και Ν.3842/2010, άρθρο 13, παρ. 5).

ΦΠΑ

(3) Υποβολή των παρακάτω χρεωστικών δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1 και 2 (ΑΥΟΟ 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 – ΦΕΚ 568/Β’/8.5.2006)
α) Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, μηνός Ιανουαρίου.
β) Υποβολή δήλωσης και απόδοση στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων, του μηνός Ιανουαρίου, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.
γ) Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον μήνα Ιανουάριο. Η υποβολή αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες οι υπόχρεοι έχουν το δικαίωμα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στη ΔΟΥ και όχι την ηλεκτρονική υποβολή (κοινή απόφαση 1099733/8159/0014/ΠΟΛ.1253/22.7.1993 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – ΦΕΚ 600/Β’/9.8.1993).
δ) Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, από υπόχρεους που υπόκεινται σε ΦΠΑ (υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου).
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.

(4) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων Αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1 και 2
Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών: η χώρα, τα στοιχεία του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, των οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά προμηθευτή αγαθών ή τον παρέχοντα υπηρεσίες: η χώρα, τα στοιχεία του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, των αποκτήσεων από άλλα κράτη – μέλη που προορίζονται για παράδοση σε άλλο κράτος – μέλος (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον ο υποκείμενος διενεργεί «τριγωνική συναλλαγή», έχει την υποχρέωση υποβολής ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών» για την απόκτηση που πραγματοποιεί από κράτος – μέλος και που προορίζεται για παράδοση σε άλλο κράτος – μέλος και ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών» για την οιονεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που πραγματοποιεί στο άλλο κράτος – μέλος.
[Σχετικές διατάξεις: ΑΥΟΟ 1067434/6235/768/Δ0014/ΠΟΛ.1098/20.7.2006 (ΦΕΚ 1124/Β’/18.8.2006) και 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 (ΦΕΚ 2180/Β’/2.10.2009)]
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.

ΚΒΣ

- Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει (ΑΥΟ ΠΟΛ.1193/8.9.2011 – ΦΕΚ 2289/Β’/13.10.2011)
1. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες υποβάλλουν μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου κάθε έτους καταστάσεις με τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υπό μορφή ΠΙΝΑΚΑ (βλ. υπόδειγμα του πίνακα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1193/8.9.2011).
2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα συμπεριλάβουν στις καταστάσεις που θα υποβάλουν μέχρι τις 20.2.2012 μόνο τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους από 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.
3. Οι καταστάσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

- Καταχώριση στο βιβλίο απογραφών των αποθεμάτων κατ’ είδος
Απογραφή και καταχώριση των αποθεμάτων κατ’ είδος στο βιβλίο απογραφών από τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες.

ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

- Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου (τριμήνου)
Αποδίδονται στο Δημόσιο, βάσει του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 10 του ΚΒΣ), τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται:
α) Στα τιμολόγια κ.λπ. που εκδίδονται από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα του ΦΠΑ (Δημόσιο, Δήμοι, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, που ενεργούν στο πλαίσιο της αποστολής τους).
β) Στα τιμολόγια αγοράς από ιδιώτες του άρθρου 12, παρ. 5 του ΚΒΣ.
γ) Στα δάνεια των ασφαλιστικών εταιρειών επί ασφαλιστηρίων ζωής (Π.Δ.160/1978 – ΦΕΚ 34/Α’/1978).
δ) Στις πραγματοποιούμενες εξαγορές (Rachats) ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες (Π.Δ.160/1978).
ε) Στα κέρδη που διανέμονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους ασφαλισμένους κλάδους ζωής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν.Δ.400/1970 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (Π.Δ.160/1978).
στ) Στα δάνεια επ’ ενεχύρω τιμαλφών αντικειμένων, που χορηγούνται από το Ενεχυροδανειστήριο (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 13, παρ. 1δ’) και στο προϊόν των εκποιούμενων από αυτό ως άνω αντικειμένων (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 13, παρ. 1α’ και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982 – ΦΕΚ 109/Β’/18.3.1982).
ζ) Στις αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και Οργανισμών (Ν.Δ.60/1946, άρθρο 30, παρ. 2 και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
η) Στις αποδείξεις που εκδίδονται από τα Ταμεία των ΝΠΔΔ, καθώς και από τους τρίτους (τράπεζες κ.λπ.) που ενεργούν κατ’ εντολή των προσώπων αυτών, για πληρωμές που γίνονται για τα Ταμεία αυτά και στα Ταμεία αυτά ή στους κατ’ εντολή ενεργούντες τρίτους (Ν.187/1943, άρθρο 10, παρ. 1 και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
θ) Στη σύσταση και απόδοση εγγυοδοσιών φιαλών υγραερίου (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 17, παρ. 2στ’ και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
ι) Στις επιδοτήσεις που παρέχονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, που καταβάλλονται από τα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στους δικαιούχους αυτών παραγωγούς (ΑΥΟ Γ.554/261/17.5.1983 – ΦΕΚ 292/Β’/30.5.1983).
ια) Στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους γεωργούς για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής τους δραστηριότητας (κοινή απόφαση 12018/21.4.1989 των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας – ΦΕΚ 330/Β’/8.5.1989).
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η δήλωση χαρτοσήμου υποβάλλεται για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου. Εξαιρετικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πράκτορες αυτών, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου (Π.Δ.99/1977, άρθρο 30, που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 10 του ΚΒΣ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

- Υποβολή δήλωσης φόρου επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο
Υπόχρεοι σε απόδοση, χρόνος και τρόπος απόδοσης: Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι πωλητές στο εσωτερικό του εισαγόμενου ή αποκτώμενου από άλλες χώρες ζύθου. Ο φόρος ανέρχεται σε ποσοστό 3%. Ως προς τον χρόνο και τον τρόπο απόδοσης του φόρου, ισχύει ανάλογα ό,τι και για τον παραγόμενο ζύθο. Ο φόρος δηλαδή αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους, με δήλωση για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο (Ν.3320/2005, άρθρα 33 και 18, παρ. 4 και ΕΥΟΟ 1047014/348/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1104/15.7.2005).

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Η Τρίτη 21.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 2

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 2
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 2.

ΦΠΑ

- Υποβολή των παρακάτω χρεωστικών δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4 (ΑΥΟΟ 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 – ΦΕΚ 568/Β’/8.5.2006)
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 3.

- Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων Αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 4.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Η Τετάρτη 22.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 3

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 3
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 2.

ΦΠΑ

- Υποβολή των παρακάτω χρεωστικών δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 5 και 6 (ΑΥΟΟ 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 – ΦΕΚ 568/Β’/8.5.2006)
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 3.

- Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων Αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 και 6
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 4.

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Η Πέμπτη 23.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 4

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 4
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 2.

ΦΠΑ

- Υποβολή των παρακάτω χρεωστικών δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8 (ΑΥΟΟ 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 – ΦΕΚ 568/Β’/8.5.2006)
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 3.

- Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων Αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 4.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Η Παρασκευή 24.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 5

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 5
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 2.

ΦΠΑ

- Υποβολή των παρακάτω χρεωστικών δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0 (ΑΥΟΟ 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 – ΦΕΚ 568/Β’/8.5.2006)
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 3.

- Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων Αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, σε ΔΟΥ, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, από υπόχρεους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 4.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΑΡΓΙΑ)

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Η Τρίτη 28.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 6

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 6
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 2.

ΦΠΑ

- Ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ (ΑΥΟΟ 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 – ΦΕΚ 568/Β’/8.5.2006)
α) Υποβολή περιοδικής δήλωσης και απόδοση του ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου, ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet. Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, υποβάλλουν περιοδική δήλωση ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (www.taxisnet.gr), [Ν.2859/2000, άρθρο 38, παρ. 1 - ΑΥΟ 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215/Β’/5.3.2001) και 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578/Β’/29.11.2001)]. Ταυτόχρονα, υποβάλλεται και στατιστική δήλωση Intrastat (https://eurostat.statistics.gr/intrastat/) από όσους πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα.
β) Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και απόδοση του ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου, ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet. Οι υποκείμενοι στον ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του προηγούμενου μήνα, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους (Ν.2859/2000, άρθρο 38, παρ. 1 και ΑΥΟΟ 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 – ΦΕΚ 154/Β’/13.2.2003).
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.

- Ηλεκτρονική υποβολή όλων των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων (ΑΥΟΟ 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 – ΦΕΚ 2180/Β’/2.10.2009 και ΕΥΟΟ 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009)
Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
1. Ως ημερολογιακή περίοδος για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2010.
2. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για κάθε ημερολογιακή περίοδο. Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.
3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
4. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ στις παρακάτω περιπτώσεις από:
- Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:
α) τους υποκείμενους στον φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ,
β) τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.
- Το Ελληνικό Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
- Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλει ανάλογη δήλωση μεταβολών στην αρμόδια ΔΟΥ κατά τον χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
- Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.
- Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο πριν από την παύση εργασιών και για την ίδια ημερολογιακή περίοδο.
- Την Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο στη ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή, δεν αποστέλλεται αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στη ΓΓΠΣ. Το πρωτότυπο θα παραμένει στη ΔΟΥ, προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον φορολογούμενο.
6. Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις ΔΟΥ με ευθύνη των προϊσταμένων τους, καθώς και των αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που παραλαμβάνονται από τις ΔΟΥ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαπιστωθεί λάθος στη συμπλήρωση του πίνακα για το οποίο ευθύνεται ο υπόχρεος, θα πρέπει αυτός να καλείται προκειμένου να διορθωθεί το συγκεκριμένο λάθος. Η παρακολούθηση της καταχώρισης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων μπορεί να διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.

7. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δεν υποβάλλονται, αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο δεν έχουν πραγματοποιηθεί φορολογητέες πράξεις.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Η Τετάρτη 29.2.2012 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 7

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2 και Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ. 1), για τον μήνα Ιανουάριο, με ΑΦΜ που λήγει σε 7
Βλέπε Δευτέρα 20.2.2012, παρ. 2.

- Καταβολή δόσεων φόρου εισοδήματος
α) Καταβολή δόσεων που προέρχονται από φορολογικές ρυθμίσεις και φορολογικούς ελέγχους.
β) Καταβολή της τέταρτης (4ης) δόσης του φόρου εισοδήματος από Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ., που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν κλείσει διαχειριστική περίοδο την 30.6.2011 (Ν.2238/1994, άρθρο 64, παρ. 3 και Ν.3220/2004, άρθρο 31, παρ. 1).
γ) Καταβολή της πέμπτης (5ης) δόσης του φόρου εισοδήματος από Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ., που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν κλείσει διαχειριστική περίοδο την 30.6.2011 (Ν.2238/1994, άρθρο 64, παρ. 3 και Ν.3220/2004, άρθρο 31, παρ. 1).
δ) Καταβολή δόσεων φόρου εισοδήματος που έχουν εκκαθαριστεί.
ε) Καταβολή δόσεων περαίωσης Ν.3888/2010.
στ) Καταβολή της έκτης (6ης) δόσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εισφορών και Τέλους Επιτηδεύματος του Ν.3986/2011.
Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία καταβολής των φόρων εισοδήματος δεν μεταφέρεται την αμέσως επόμενη ημέρα.

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων – Απόδοση τελών, φόρων κ.λπ.
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από 1/12-31/12/2011. (Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από τον χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού), (Ν.2579/1998, άρθρο 12).
β) Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών (Ν.2112/1920, Β.Δ.16/18.7.1920, άρθρο 1 και Ν.Δ.3026/1954, άρθρο 94), όταν η παρακράτηση έγινε τον προηγούμενο μήνα.
Καθιερώνεται κλίμακα για τη φορολόγηση της αποζημίωσης απολυόμενων, η οποία εισάγει αυξημένο αφορολόγητο όριο, ως ακολούθως:

Κλιμάκιο
αποζημίωσης
Ποσοστό
φόρου %
Φόρος
κλιμακίου
Σύνολο
Αποζημίωσης Φόρου
60.000,00     60.000,00  
40.000,00 10% 4.000,00 100.000,00 4.000,00
50.000,00 20% 10.000,00 150.000,00 14.000,00
Υπερβάλλον 30%      

Με την ανωτέρω κλίμακα θα υπολογίζεται ο φόρος στις αποζημιώσεις απόλυσης που καταβάλλονται από 23.4.2010 και μετά (Ν.2238/1994, άρθρα 14, παρ. 1 και 60, παρ. 1 και Ν.3842/2010, άρθρο 5, παρ. 6).
γ) Υποβολή στοιχείων δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις, δικαιώματα, έξοδα διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οίκους (ΑΥΟΟ 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/5.8.2005 – ΦΕΚ 1188/Β’/26.8.2005).
δ) Υποβολή δήλωσης από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα (Ν.3220/2004, άρθρο 38).
ε) Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς 0,6% ετησίως επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που έλαβε μέσα στον προηγούμενο μήνα (Ν.2703/1999, άρθρο 18 και ΑΥΟ 1095776/8065-26/0016/ΠΟΛ.1261/19.9.1997 – ΦΕΚ 862/Β’/29.9.1997).
στ) Απόδοση φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος, πρώτων υλών παραγωγής ζύθου και εισαγόμενου ζύθου και φόρου που επιβάλλεται, του προηγούμενου μήνα.
ζ) Υποβολή τέλους 0,02% στις διαφημίσεις υπέρ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας»: Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9, παρ. 2 του Ν.2863/2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και του ημερήσιου ή περιοδικού Τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος, αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε (άρθρο 48 του Ν.3801/2009 – ΦΕΚ 163/Α’/4.9.2009).
Σχετικά με την καταβολή του προβλεπόμενου από το άρθρο 48 του Ν.3801/2009 τέλους 0,02%, τηρείται λογαριασμός στην Τράπεζα Eurobank με τα εξής στοιχεία:
- Αριθμός λογαριασμού: 0026 0284 02 0200 430830
- IBAN: 06026 0284 00000 20 200 430830
- Δικαιούχος: Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας
Είναι απαραίτητο να δηλώνεται η επωνυμία του καταθέτη.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.see.gr/
η) Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων: Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους ΔΟΥ μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από 1.1.2012 από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’/7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β’/17.9.2009)].

ΦΠΑ

- Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, από επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
Η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, παρατείνεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.
Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη ημέρα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
α) Υποβολή ΑΠΔ από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου, μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως ΑΜΕ.
β) Καταβολή των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιανουαρίου και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2011.
Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία καταβολής των εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν μεταφέρεται την αμέσως επόμενη ημέρα. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ

ΕΥΟΟ 1069914/530/0015/ΠΟΛ.1100/28.7.2006
Λήξη των προθεσμιών που τίθενται με τις διατάξεις του ΚΒΣ, του Ν.1809/1988, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ, όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις ΔΟΥ (Σάββατο ή επίσημη αργία)
Με αφορμή προφορικά ερωτήματα και αιτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα για την περίπτωση που η τελευταία ημέρα των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ, του Ν.1809/1988, καθώς και των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ (υποβολή καταστάσεων, χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων, υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ κ.λπ.), είναι το Σάββατο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Με το άρθρο 242 του Α.Κ. ορίζεται ότι η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι αυτή κατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.
2. Κατά νόμο εορτάσιμες (ημέρες αργίας δημόσιων υπηρεσιών) είναι οι Κυριακές, οι θρησκευτικές εορτές και οι εθνικές εορτές πανελλήνιας σημασίας, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 1, παρ. 11 του Ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α’), καθώς και οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές τοπικής σημασίας.
Οι ημέρες αργίας των δημόσιων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο έγγραφο 36.991/3.10.2005 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που έχει κοινοποιηθεί στις ΔΟΥ με το έγγραφο 1098156/1246/17.10.2005 της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ και του Ν.1809/1988, καθώς και από τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ, είναι αργίες για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
4. Επειδή το Σάββατο δεν θεωρείται ως ημέρα αργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 10 του Ν.1157/1981, αλλά είναι μη εργάσιμη για τις ΔΟΥ ημέρα, γίνεται δεκτό, για λόγους πρακτικούς και για λόγους χρηστής διοίκησης, ότι και στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών είναι Σάββατο, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ

Απόφαση Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας: Φ.11321/12352/1071/19.6.2009 (ΦΕΚ 1277/Β’/29.6.2009)
1. Το άρθρο 15α του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15α
Τρόπος υποβολής ΑΠΔ
1. Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.
2. Υπόχρεοι για την υποβολή μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο είναι:
α) το Δημόσιο,
β) τα ΝΠΔΔ,
γ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμίδας,
δ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8, περ. 5, εδάφιο ε’ του Α.Ν.1846/1951, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρεις (3) εργαζόμενους,
ε) οι εργοδότες, που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, είτε καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε για Φορείς ή Κλάδους και Λογαριασμούς Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
στ) οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα,
ζ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρεις (3) εργαζόμενους, οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής και οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.
Για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2004 και εφεξής οι εργοδότες της περ. ε’ της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να υποβάλουν την ΑΠΔ μέσω διαδικτύου.
Για τους εργοδότες των περ. α’, β’, γ’, δ’, στ’ και ζ’ η υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ μέσω διαδικτύου ισχύει για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2009 και εφεξής.
3. Υπόχρεοι για την υποβολή της ΑΠΔ μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως είναι:
α) τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος,
β) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία και δημόσια έργα, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8, περ. 5, εδάφιο ε’ του Α.Ν.1846/1951, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις (3) εργαζόμενους,
γ) οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.»

2. Η πρώην παρ. 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με την υπουργική απόφαση Φ.11321/20042/1600/12.8.2008 (ΦΕΚ 1723/Β’/27.8.2008), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας αρχίζει την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου.
Για τους λοιπούς εργοδότες, που υποβάλλουν ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής της αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη, ως ακολούθως:
α) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 1, την 11η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
β) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 2, τη 10η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
γ) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 3, την 9η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
δ) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 4, την 8η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
ε) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 5, την 7η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
στ) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 6, την 6η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
ζ) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 7, την 5η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
η) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 8, την 4η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
θ) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 9, την 3η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
ι) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 10, 20, 30, 40 και 50, την προτελευταία ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
ια) Για εργοδότες με ΑΜΕ σε 60, 70, 80, 90 και 00, την τελευταία ημέρα του μήνα.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στον δικτυακό τόπο (web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 1.7.2009 και εφεξής.»
3. Μετά από την παρ. 9 του άρθρου 16 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου τους.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στον δικτυακό τόπο (Web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 1.7.2009 και εφεξής.»
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΔ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1ου/2012 – 3ου/2012
(Δεν αφορά το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού)

Εργοδότες οικιακού προσωπικού,
διαχειρίσεις κτιρίων, των οποίων
το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΕ
λήγει σε:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ΑΠΔ σε υποκατάστημα
ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1 και 2 Τετάρτη, 11.04.2012
3 και 4 Πέμπτη, 12.04.2012
5 και 6 Τρίτη, 17.04.2012
7 και 8 Τετάρτη, 18.04.2012
9, 10, 20 και 30 Πέμπτη, 19.04.2012
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 Παρασκευή, 20.04.2012

 

Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων,
οικιακού προσωπικού, διαχειρίσεις
κτιρίων, των οποίων το τελευταίο
ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ΑΠΔ
μέσω διαδικτύου
1 Παρασκευή, 20.04.2012
2 Σάββατο, 21.04.2012
3 Κυριακή, 22.04.2012
4 Δευτέρα, 23.04.2012
5 Τρίτη, 24.04.2012
6 Τετάρτη, 25.04.2012
7 Πέμπτη, 26.04.2012
8 Παρασκευή, 27.04.2012
9 Σάββατο, 28.04.2012
10, 20, 30, 40 και 50 Κυριακή, 29.04.2012
60, 70, 80, 90 και 00 Δευτέρα, 30.04.2012