Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α΄/29.1.2008)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Άρθρο 1
Φορολογία κληρονομιών, δωρεών
και γονικών παροχών
Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως: