Ν.4051/2012
(ΦΕΚ 40/Α’/29.2.2012)
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 1
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου  και των Ν.Π.Δ.Δ.
1.α. Από 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, γενικά, αναπροσαρμόζεται με μείωση κατά 12% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ.