οικ.2/16519/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β’/24.2.2012)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A’/27.10.2011).