ΠΟΛ.1045/23.2.2012
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) Της περ. β’ της παρ. 4, της παρ. 7, της περ. α’ της παρ. 9 και της παρ. 11 του άρθρου 36.
β) Της περ. β’ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 11 του άρθρου 38.