wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

1117344/ΔΕΑΦ/2017 - Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία

Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία 1117344/ΔΕΑΦ/2.8.2017 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του N.4172/2013, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης.2. Περαιτέρω, με… Περισσότερα...

1116493/ΔΕΦΚΦ/Β/2017 - Μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι)

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 107 του Ν.4446/2016 1116493/ΔΕΦΚΦ/Β/31.7.2017 Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α’) με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Ν.2969/01 «Αιθυλική Αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α’) που αφορούν στους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).Η έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 107 αυτού, είναι η 1η Αυγούστου 2017, ημερομηνία έναρξης και της νέας αποστακτικής περιόδου (2017-2018) για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).Β. Με τις διατάξεις του άρθρου 107 του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται ορισμένες αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), όπως αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7Ε του Ν.2969/2001, ιδίως σε ότι αφορά τη διάθεση του παραγόμενου εξ’ αυτούς προϊόντος απόσταξης. Επιπλέον, με τις διατάξεις αυτές γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές της νομοθεσίας προκειμένου για την πρόβλεψη των σχετικών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, συνεπεία των νέων υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που εισάγονται με τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 107.Αναλυτικότερα:1. Καταρχάς, με την παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. Ε8 του άρθρου 7 του Ν.2969/2001 και καθορίζεται εκ νέου… Περισσότερα...

Ν.4484/2017 - Επιλογή Άρθρων (φορολογικών διατάξεων) του Νόμου "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις"

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξειςτης Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’/1.8.2017) […]   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 10Τροποποίηση Κώδικα ΦΠΑ 1. Μετά την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 (Α’ 248), προστίθεται νέα παράγραφος 7α ως εξής:«7α. Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604).».2. Η παράγραφος 12 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:«12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1206, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).».3. Η παρ. 17 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:«17. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των προς λιανική πώληση συσκευασμένων τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και ΕΧ 2309).».4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.7.2017. Άρθρο 11Τροποποιήσεις Κώδικα ΕίσπραξηςΔημοσίων Εσόδων 1. Στο άρθρο 30Α του ν.δ.356/1974 (A’ 90), μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως… Περισσότερα...

Γ.Ε. ΕΦΚΑ 701/10773812017 - Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ: 701/1077381/Δ.ΑΣΦ./1.8.2017 Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα:Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αποστολή Καταστάσεων Για την καταβολή Δωροσήμου εκτυπώνονται και αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης - Τμήμα Μητρώων:- Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται από το Υποκατάστημα Μισθωτών.- Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται μέσω τραπεζών.- Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πληρωμής δωροσήμου, που αποστέλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής Δωροσήμου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η πίστωση των υπαρκτών λογ/σμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο.- Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου ανά Περιφερειακό Υποκ/μα Μισθωτών.- Επιπροσθέτως αποστέλλεται αναλυτική κατάσταση οικοδόμων κατά Υποκ/μα Μισθωτών με ποσά δωροσήμου που η καταβολή τους δεν είναι δυνατή λόγω παραγραφής. Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται κατά την πληρωμή Δώρου Πάσχα (Δωρόσημο Α' τετραμήνου) και περιλαμβάνει ποσά για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής. 1.2 Δικαιολογητικά Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστημα για την πληρωμή σ' αυτούς του Δωροσήμου… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1124/2017 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1105/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α’/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’/19.5.2017) και της κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1105/2017 (ΦΕΚ 2426/Β’/14.7.2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής ΠΟΛ.1124/31.7.2017 Σας κοινοποιούμε: α) τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 και 23 του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α’/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο θεσπίστηκε νέα συλλογική διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα προς τους πιστωτές τους, συμπεριλαμβανομένων και των βεβαιωμένων έως και 31.12.2016 οφειλών προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’/19.5.2017), με τις οποίες τροποποιήθηκε ο Ν.4469/2017, καθώς και την αιτιολογική έκθεση του Ν.4469/2017, προς υποστήριξη της ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής αυτού, εν αναμονή έκδοσης σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου από το αρμόδιο Υπουργείο (Οικονομίας και Ανάπτυξης),β) την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1105/12.7.2017 (ΦΕΚ 2426/Β'/14.7.2017) «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με… Περισσότερα...

Π.Κ.: 11/2017 - Κλαδική ΣΣΕ των εργατών και των υπαλλήλων της τσιμεντοβιομηχανίας

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας Π.Κ.: 11/1.8.2017 Στην Αθήνα σήμερα, την 19 Ιουλίου 2017 οι υπογράφοντες αφενός ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και αφετέρου οι κ.κ. Ευάγγελος Χαντζιάρας, πρόεδρος στην Ομοσπονδία Εργατών-Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, γενικός γραμματέας της ίδιας Ομοσπονδίας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, και αφού ελήφθησαν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων του κλάδου και οι αντίστοιχες προτάσεις της εργατικής πλευράς, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι οι εργάτες-τεχνίτες και υπάλληλοι τσιμέντων, που απασχολούνται στις τσιμεντοβιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες είναι μέλη των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων. Άρθρο 2 Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται μονοετούς διάρκειας με τους παρακάτω όρους:Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όπως ίσχυαν την 31.12.2016 παραμένουν ως έχουν.Κατόπιν αυτών, οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ειδικότητα εργαζομένων για το 2017 έχουν ως εξής: Α. ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ   Βασικοί μισθοί α/α Ειδικότητες παραγωγής και συντήρησης 1.1.2017 1 Πρακτικός μηχανικός Α’ τάξης 989,93 2 Ηλεκτρολόγος συντηρητής 989,15 3 Εργοδηγοί όλων των ειδικοτήτων κάτοχοι θέσεων 975,31 4 Χειριστής ενοποιημένου κεντρικού πίνακα ελέγχου… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1123/2017 - Διευκρινίσεις για τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των ΔΟΥ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των ΔΟΥ ΠΟΛ.1123/26.7.2017 Με την 1111165/2154/ΔΜ/ΠΟΛ.1147/7.11.2008 εγκύκλιο «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των ΔΟΥ» δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που αφορούν σε στοιχεία του Υποσυστήματος Μητρώου και χορηγούνται από τη ΔΟΥ.Μετά την εφαρμογή του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 287/Α’) - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) - όπως ισχύει και την επικαιροποίηση των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων που εκδίδουν οι ΔΟΥ με την 1186555/Δ.ΟΡΓ.Δ/21.12.2016 (ΦΕΚ 4447/Β’/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ», με την έκδοση της οποίας έπαυσε η ισχύς της 1111165/2154/ΔΜ/ΠΟΛ.1147/7.11.2008 εγκυκλίου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:1. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ΚΦΔ, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19/Β’/10.1.2014) απόφαση ΓΓΔΕ «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» όπως ισχύει.Με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της απόδοσης ΑΦΜ, έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών και απενεργοποίησης ΑΦΜ, χορηγείται η σχετική βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των υποβαλλόμενων εντύπων, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας. Η χορηγούμενη βεβαίωση φυλάσσεται από… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1121/2017 - Μεταβίβαση Φορτηγών IX οχημάτων που είναι σε ακινησία

Μεταβίβαση Φορτηγών IX οχημάτων που είναι σε ακινησία ΠΟΛ.1121/26.7.2017 Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς τελών κυκλοφορίας, των περιπτώσεων μεταβίβασης Φορτηγών ΙΧ οχημάτων, τα οποία ενώ έχουν τεθεί σε προσωρινή ακινησία από τους ιδιοκτήτες τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υποδομών και Μεταφορών, στη συνέχεια και σε χρόνο μεταγενέστερο του έτους θέσης σε ακινησία, τα μεταβιβάζουν σε νέους ιδιοκτήτες. Στις περιπτώσεις αυτές το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προβαίνει σε άρση της ακινησίας των εν λόγω οχημάτων πριν τη μεταβίβαση. Στην πραγματικότητα η ακινησία αίρεται μόνο «μηχανογραφικά» δηλαδή για τις ανάγκες ορθής απεικόνισης στο σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.Επειδή η υπηρεσία μας έχει δεχθεί σειρά ερωτημάτων αναφορικά με την επιβολή ή μη τελών κυκλοφορίας στις περιπτώσεις αυτές της «συστημικής - μηχανογραφικής» άρσης ακινησίας ΦΙΧ, για σκοπούς μεταβίβασης αλλά χωρίς την θέση του οχήματος σε κυκλοφορία, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄) όπως ισχύει, ουδέν όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί στη Χώρα παρά μόνο εφόσον έχει ταξινομηθεί στη Χώρα κι έχει εφοδιασθεί με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας.2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου ως άνω νόμου, κάθε όχημα το οποίο κυκλοφορεί στη Χώρα… Περισσότερα...

Ποιοι μας προτιμάνε