wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

1157739/ΔΕΑΦ/2017 - Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών

Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του Ν.4484/2017 (άρθρο 75) 1157739/ΔΕΑΦ/20.10.2017 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 1135549/ΔΕΑΦ/14.9.2017 εγγράφου μας σύμφωνα με το οποίο η εκκαθάριση της δήλωσης των κατ’ επάγγελμα αγροτών πάντα θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς τη διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών:i. Μετά την αποστολή email στους φορολογουμένους που έχουν υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τις 31.10.2017 λόγω διαφοροποίησης των αρχείων του ΥπΑΑΤ, για όσους φορολογουμένους υποβάλλουν τροποιητική δήλωση σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αρχεία του ΥπΑΑΤ, αυτή θα εκκαθαρίζεται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4174/2013 και το άρθρο 75 του Ν.4484/2017. ii. Για τις περιπτώσεις όπου, για οποιονδήποτε λόγο, οι φορολογούμενοι δεν προβαίνουν σε υποβολή τροποιητικών δηλώσεων, όπως οφείλουν, κατόπιν των επικαιροποιημένων αρχείων του ΥπΑΑΤ, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για την διαχείριση των απαραίτητων τροποποιητικών δηλώσεων των εν λόγω αγροτών σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της (επικαιροποιημένα αρχεία του ΥπΑΑΤ) κατ εφαρμογή… Περισσότερα...

1157677/ΔΕΑΦ/2017 - Φορολογική μεταχείριση ατομικής υποτροφίας

Φορολογική μεταχείριση ατομικής (προσωπικής) υποτροφίας 1157677/ΔΕΑΦ/20.10.2017 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν.4386/2016 προστέθηκαν τρία νέα εδάφια στην παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.4314/2014 με τα οποία ορίζεται ότι από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους της παρ.7 του άρθρου 28 του Ν.4310/2014, από τα ΑΕΙ σύμφωνα με τον Ν.4009/2011, όπως ισχύει και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), σύμφωνα με το Ν.2158/1993 και το Π.Δ.321/1999 είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή κράτηση. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες.2. Με την ΠΟΛ.1094/17.4.2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι υποτροφίες που δεν εμπίπτουν στο εννοιολογικό πεδίο κανενός εκ των κατηγοριών εισοδήματος της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4172/2013, νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Δημόσιο και από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του Ν.4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) ως οικονομική ενίσχυση σε σπουδαστές οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την συνέχιση ή την… Περισσότερα...

1157368/ΔΕΑΦ/Δ/2017 - Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από καταστήματα, που διαθέτουν οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού

Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες - εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού 1157368/ΔΕΑΦ/Δ/20.10.2017 1. Με την παρ. 9.2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/13.12.2012, η οποία διατηρείται σε ισχύ με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, ορίζεται το περιεχόμενο των δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων που εκδίδονται με Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ) με πρόγραμμα εστιατορίου. Όπως αναφέρεται δε στην υποπαρ. 9.2.1 (περ. 10) της ανωτέρω απόφασης, στο υποχρεωτικό περιεχόμενο των δελτίων προσωρινών αποδείξεων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος, στην οποία αναγράφεται η ονομασία, η αξία και η ποσότητα του είδους.2. Όπως έχει γίνει δεκτό (υπ' αριθ. 1142901/ΔΕΛ/Ζ/26.10.2015 έγγραφό μας), οι εκδίδοντες αποδείξεις λιανικής με τη χρήση Η/Υ και μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ, μπορούν να κάνουν ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/13.12.2012 και αντί να εκδίδουν σημασμένες αποδείξεις λιανικής πώλησης με κάθε σερβίρισμα, να εκδίδουν προσωρινές αποδείξεις - δελτία παραγγελίας με σήμανση και για το «κλείσιμο» του λογαριασμού του τραπεζιού μια απόδειξη λιανικής πώλησης με σήμανση, για το σύνολο των σερβιρισθέντων ειδών.3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τα καταστήματα εστιάσεως που χρησιμοποιούν «πρόγραμμα εστιατορίου» πρέπει να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/13.12.2012.4. Τέλος, στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι… Περισσότερα...

ΥΠΕΚΑ οικ.48220/Δ9.14866/2017 - Παράταση έως 15/11 στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4)

Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ 2390/Β’/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 449/Β’/25.2.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 απόφασή του (ΦΕΚ 2163/Β’/30.8.2013)», όπως ισχύει, για το έτος 2017 οικ.48220/Δ9.14866/18.10.2017 (ΦΕΚ 3710/Β’/20.10.2017) - Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έχοντας υπόψη:1. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005),2. το Π.Δ.113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ 180/Α’), όπως ισχύει,3. το άρθρο 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»,4. το άρθρο 17 παρ. 6 του Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α’/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 παρ. Ε του Ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας… Περισσότερα...

KYA 1069/19.10.2017 - Τύπος, περιεχόμενο και ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)

Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών 1069/19.10.2017 (ΦΕΚ 3702/Β’/19.10.2017) - Κ.Υ.Α. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών Έχοντας υπόψη:1) Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ 309/Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 223 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’), το άρθρο 173 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και την παρ. 1 του άρθρου 2 (περ. γ’) του ίδιου ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 79 του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α’).2) Την παρ. 5 του άρθρου 173 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 παρ. 2 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’).3) Την παρ. 3 του άρθρου 7α, περ. γ’, στοιχ. αα’ έως ζζ’ του Ν.3691/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 182 του Ν.4339/2016 (ΦΕΚ 94/Α’).4) Το άρθρο 229 του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 181 του Ν.4389/2016… Περισσότερα...

ΥΠΕΚΑ - οικ.46214/1903/2017 - ΑΠΔ και καταβολή εισφορών ναυτικών

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών Φ.80000/οικ.46214/1903/6.10.2017 (ΦΕΚ 3677/Β’/19.10.2017) - Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6, 7 και 100Α του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’), ως ισχύει.2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α’) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».6. Την αριθ.οικ.44549/Δ9.12193/9.10.2015 (ΦΕΚ 2169/Β’) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. οικ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801/Β’) υπουργική απόφαση και ισχύει.7. Την αριθ. 45862/1687/4.10.2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του… Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 39/2017 - Θέματα παραγραφής αξιώσεων του ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν.4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Εγκύκλιος ΕΦΚΑ:  39/19.10.2017 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’/12.5.2016) με τίτλο «Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. - Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α’/19.12.2016) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζονται τα ακόλουθα:«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις ήδη παραγεγραμμένες, κατά τις ισχύουσες, κατά την έναρξη του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.» ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΦΟΡΕΩΝ 1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.1. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ… Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/2017 - Διαδοχική Ασφάλιση

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 37/18.10.2017 Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», διαβιβάζοντας παράλληλα το με αριθ. πρωτ. Φ.1500/οικ.1681/119/19.9.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63), που αναφέρεται στην ερμηνεία των διατάξεων αυτών.Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4387/2016 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων ασφαλισμένων με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες φορείς στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).Έχοντας υπόψη τις οδηγίες αυτές, επισημαίνουμε τα κυριότερα σημεία και εξειδικεύουμε περαιτέρω τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Α. Γενικές Αρχές 1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 συστάθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ως ΝΠΔΔ το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έναρξη λειτουργίας του την 1.1.2017, στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΦΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.2. Οι γενικές αρχές των διατάξεων… Περισσότερα...

Ποιοι μας προτιμάνε