Φ.80000/οικ.16254/465/14.7.2011

Σας γνωρίζουμε ότι στον Ν.3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α’/1.7.2011 περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, και οι διατάξεις των παρ. 2β’ του άρθρου 38 και 5α’ του άρθρου 44, με τις οποίες καθιερώνεται ειδική εισφορά υπέρ του ΤΠΔΥ, καθώς και η μείωση των καταβαλλόμενων εφάπαξ βοηθημάτων από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), αντίστοιχα. Ειδικότερα:
α) Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2β’ του άρθρου 38 η ως άνω ειδική εισφορά, η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ από 1.7.2011, αφορά τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού και υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
Επειδή η ως άνω ρύθμιση έχει εφαρμογή από 1.7.2011, παρακαλείται το ΤΠΔΥ όπως ενημερώσει άμεσα όλους τους εκκαθαριστές των φορέων για την παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς αυτής υπέρ του Ταμείου.
β) Με τις διατάξεις της παρ. 5α’ του άρθρου 44 προβλέπεται ότι στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από την 1.1.2010 και μετά και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική απόφαση, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 10% και 15%, αντίστοιχα. Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, οι υπηρεσίες του υπουργείου είναι στη διάθεσή σας.