ΠΟΛ.1082/28.3.2012 (ΦΕΚ 1105/Β’/10.4.2012)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.
2. Την υπ’ αριθ. 1041664/755/Α0012/ΠΟΛ.1098/4.4.1995 διαταγή μας με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδας σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.
3. α) Την υπ’ αριθ. 1044146/787/ΠΟΛ.1105/Α0012/7.4.1995 διαταγή μας με την οποία παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας, συγκρότησης επιτροπής κατά Νομαρχία προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του Δήμου ή της Κοινότητας.
β. Την υπ’ αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β’/8.12.2011).
4. Το από 21.3.2012 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 1029925/Δ6Α/17.2.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος – ενοικίου – μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις περιφερειακές ενότητες των Νομών του κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό 20% και 40% αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2012 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
3. Σε όποια περιφερειακή ενότητα του Νομού δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.
4. Στις περιπτώσεις που εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει όπως ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτού γίνει με βάση το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛΓΑ το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ.
5. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.
6. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.
7. Τέλος, κατά τον προσδιορισμό των εν λόγω τιμών των γεωργικών προϊόντων με την αντικειμενική μέθοδο έχουν ληφθεί υπόψη και τα ποσά όλων των αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, ενισχύσεις κ.λπ.). Από 1.1.2011 οι επιδοτήσεις αυτές, είτε είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή είτε όχι, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τεκμηρίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

    Έτος που
προκύπτει
το εισόδημα
Α. Δενδρώδεις  
1. Αμυγδαλιές………………………………………………………………….. 5ο
2. Ακτινίδια……………………………………………………………………… 4ο
3. Αχλαδιές χαμηλού σχήματος…………………………………………. 4ο
4. Αχλαδιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση και υποστηριγμένα σχήματα……………………….. 5ο
5. Βερυκοκιές μέσου σχήματος………………………………………….. 4ο
6. Δαμασκηνιές χαμηλού σχήματος……………………………………. 4ο
7. Δαμασκηνιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση…… 5ο
8. Ελιές χαμηλού σχήματος………………………………………………. 5ο
9. Ελιές υψηλού σχήματος………………………………………………… 8ο
10. Εσπεριδοειδή  
  α) Πορτοκαλιές…………………………………………………………….. 6ο
  β) Μανταρινιές……………………………………………………………… 4ο
  γ) Λεμονιές………………………………………………………………….. 6ο
  δ) Λοιπά………………………………………………………………………. 5ο
11. Κερασιές χαμηλού σχήματος…………………………………………. 5ο
12. Κερασιές και βυσσινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση…………………………………………………… 6ο
13. Καρυδιές……………………………………………………………………… 8ο
14. Καστανιές……………………………………………………………………. 10ο
15. Μηλιές χαμηλού σχήματος μέχρι 75 δένδρα ανά στρέμμα…. 5ο
16. Μηλιές χαμηλού σχήματος από 75 και άνω δένδρα ανά στρέμμα……………………………………………………………….. 4ο
17. Μηλιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση…………… 6ο
18. Ροδακινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση ή υποστηριγμένα σχήματα……………………………………………….. 4ο
19. Συκιές…………………………………………………………………………. 5ο
20. Φυστικιές…………………………………………………………………….. 7ο
21. Αμπέλι………………………………………………………………………… 5ο
Β. ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ  
1. Φουντουκιές μέσου σχήματος………………………………………… 5ο
Γ. ΠΟΩΔΕΙΣ  
1. Αγκινάρες………………………………………………………………….. 1ο
2. Μηδική………………………………………………………………………… 1ο
3. Σπαράγγι…………………………………………………………………….. 3ο

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης
οικονομικού έτους 2012

- Ενοίκια αγροτικής γης και θερμοκηπίων
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Αθηνών
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Αν. Αττικής
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Δυτ. Αττικής
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Αργολίδος
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Αρκαδίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Άρτας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Αχαΐας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Βοιωτίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Γρεβενών
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Δράμας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Δωδεκανήσου
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Έβρου
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ευβοίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ευρυτανίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ζακύνθου
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ηλείας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ημαθίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ηρακλείου
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Θεσπρωτίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Θεσσαλονίκης
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ιωαννίνων
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Καρδίτσας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Καστοριάς
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Καβάλας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Κεφαλληνίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Κερκύρας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Κιλκίς
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Κορινθίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Κοζάνης
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Κυκλάδων
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Λακωνίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Λαρίσης
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Λασιθίου
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Λέσβου
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Λευκάδας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Μαγνησίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Μεσσηνίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ξάνθης
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Πειραιά
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Πέλλας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Πιερίας
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Πρεβέζης
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ρεθύμνης
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Ροδόπης
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Σάμου
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Σερρών
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Τρικάλων
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Φλωρίνης
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Φθιώτιδος
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Φωκίδος
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Χαλκιδικής
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Χανίων
- Πίνακας Γεωργικών Εισοδημάτων Νομού Χίου